Vážený pane/Vážená paní,

nacházíte se na stránce, obsahující informace o nemocniční péči, vykázané českým zdravotním pojišťovnám v letech 2014 až 2016. Informace zahrnují statistické údaje o souhrnných výstupech léčení, jako je průměrná délka hospitalizace, způsob ukončení hospitalizace (zda byla léčba ukončena propuštěním, přeložením do jiného zdravotnického zařízení, nebo úmrtím) a průměrné procento vykázaných komplikací.

Důrazně upozorňujeme, že zde zveřejněné údaje vychází z informací, které byly zdravotním pojišťovnám zdravotnickými zařízeními vykázány a zdravotními pojišťovnami uznány. Kancelář ZP nenese zodpovědnost za případné nesprávné, nebo nepřesné vykazování ze strany zdravotnického zařízení. Jde o údaje, které vidí zdravotní pojišťovna a které se mohou lišit od reálného stavu v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Dále důrazně upozorňujeme, že pro správné uchopení významu jednotlivých údajů je nutno důsledně rozlišovat mezi jednotlivými typy zdravotnických zařízení. Není například možné srovnávat statistické výstupy fakultních nemocnic a specializovaných pracovišť se středně velkými, nebo malými nemocnicemi. Důvodem je skutečnost, že fakultní nemocnice mají přirozeně výrazně větší podíl medicínsky komplikovaných případů, které nemohou být v nemocnici jiného typu uspokojivě léčeny.

Stejně tak je třeba vzít v úvahu počet případů, léčených danou nemocnicí. U malého množství případů může jediný komplikovaný případ významně zvýšit procento komplikací.

V souvislosti s výše naznačenými okolnostmi a problémy pro správný výklad, berte, prosím, zde obsažené údaje vždy pouze jako orientační. Našim cílem není srovnání nesrovnatelného (řadu věcí, důležitých pro posouzení kvality a úspěšnosti péče nelze z žádných dat přesně dovodit), ale poskytnutí základního přehledu o tom, jak se jeví základní výstupy léčení zdravotním pojišťovnám na základě dat, která od zdravotnických zařízení dostávají.

Níže uvedeným tlačítkem potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedeným vysvětlením:

Odejít