Možnosti a podmínky poskytování péče a úhrady nákladů

Poskytování zdravotní péče je v České republice po odborné a technologické stránce na velmi dobré úrovni, srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy. V některých oblastech lze výsledky českých lékařů dokonce považovat za špičkové ve srovnání s celým světem.
 Nikoliv náhodou je Česko dle některých statistik považováno za jednu ze světově nejvyhledávanějších destinací pro typickou zdravotní turistiku.
O atraktivitě poskytování péče v ČR svědčí i skutečnost, že v rámci nároků na úhradu plánované péče dle evropských koordinačních nařízení cestuje do ČR ročně přibližně pětkrát více pojištěnců ze států EU, než kolik jich naopak odjíždí z ČR se záměrem čerpat péči v zahraničí.   
Vzhledem k omezeným finančním možnostem místního veřejného systému zdravotního pojištění disponují čeští poskytovatelé volnou kapacitou k poskytování zdravotních služeb občanům jiných států. Právě tato kapacita může být nabídnuta každému, kdo z nějakého důvodu zvažuje poskytnutí péče mimo stát svého bydliště a pojištění.

Jako národní kontaktní místo České republiky Vám rádi zprostředkujeme informace, které potřebujete pro rozhodnutí o vycestování za péčí na naše území.

Nárok na úhradu, nebo dodatečnou náhradu nákladů péče poskytnuté v ČR

Před vycestováním za zdravotní péčí do ČR je vhodné se informovat, zda máte nárok na úhradu, nebo dodatečnou náhradu nákladů na péči. Tuto informaci by Vám měla být schopna poskytnout vaše zdravotní pojišťovna.

Obecně lze říci, že je pro nárok na úhradu, nebo dodatečnou náhradu nákladů péče důležité, zda přicházíte z některého státu EU, EHP, Švýcarska, nebo ze státu, se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Dále pak je důležité, zda vycestování za péčí do ČR odsouhlasila Vaše zdravotní pojišťovna.

1. pokud přicházíte z členského státu EU, kde jste pojištěn, máte ze zákona nárok na refundaci nákladů, vynaložených na plánovanou péči v ČR.

V takovém případě musíte náklady léčení v ČR nejdříve uhradit poskytovateli.
Nárok na dodatečnou refundaci je omezen do výše ceny, kterou by za stejnou péči uhradila vaše pojišťovna ve státě pojištění.

  • Před vycestováním do ČR byste se též měli informovat u své zdravotní pojišťovny, nebo Národního kontaktního místa, zda není refundace určitého typu péče dle zákonů vaší země podmíněna předchozím souhlasem pojišťovny, nebo zda není pro nárok na náhradu nutné doporučení lékaře příslušné odbornosti, nebo splnění jiné podmínky.
  • Před vycestováním se též u své pojišťovny můžete pokusit zjistit pravděpodobnou výši náhrady.

Týká se pojištěnců z níže uvedených států:
Státy Evropské unie:

Belgie    Litva Rakousko
Bulharsko Lotyšsko Rumunsko
Dánsko Lucembursko Řecko
Estonsko Maďarsko Slovensko
Finsko Malta Slovinsko
Francie Německo Španělsko
Irsko Nizozemsko Švédsko
Itálie Polsko Velká Británie
Kypr Portugalsko Chorvatsko

2. pokud přicházíte z některého ze států EU, ze státu EHP, Švýcarska, nebo státu, se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, můžete být na území ČR dokonce léčeni za stejných podmínek jako čeští pojištěnci.

To znamená, že náklady léčení uhradí českému poskytovateli česká zdravotní pojišťovna. Předpokladem je ovšem předchozí udělení souhlasu vaší veřejné zdravotní pojišťovny s vycestováním za péčí do ČR (osvědčení o souhlasu S2, nebo E112)

Týká se pojištěnců z níže uvedených států:
Státy Evropské unie:

Belgie    Litva Rakousko
Bulharsko Lotyšsko Rumunsko
Dánsko Lucembursko Řecko
Estonsko Maďarsko Slovensko
Finsko Malta Slovinsko
Francie Německo Španělsko
Irsko Nizozemsko Švédsko
Itálie Polsko Velká Británie
Kypr Portugalsko Chorvatsko

a dále        

Norsko    Lichtenštejnsko    Island
Švýcarsko    Srbsko    Černá Hora
Turecko    Makedonie     

3.    pokud nejste pojištěn v některém ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo ve státě se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, negarantuje vám nárok na úhradu péče, nebo refundaci vynaložených nákladů žádný nadnárodní právní předpis.
Můžete mít ale nárok vyplývající ze soukromé pojistky, nebo může být nárok na refundaci nákladů do určité výše přiznáván národním předpisem státu vašeho pojištění. V případě zájmu o vycestování za péčí do ČR doporučujeme informovat se o případných nárocích na své zdravotní pojišťovně.

Podmínky poskytování péče v ČR

Poskytnutí péče, za kterou do ČR cíleně cestujete, je vždy vhodné předjednat s konkrétním cílovým poskytovatelem.

Z hlediska přístupu českého poskytovatele je rozhodující, zda:

1.    cestujete do ČR bez souhlasu Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
2.    cestujete do ČR se souhlasem Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
3.    zda jste pojištěncem některého ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo státu se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení

  • V případě, že nejste pojištěncem jednoho z těchto států, není garantováno, že musí být sjednaná cena péče stejná jako v případě českých občanů, samoplátců. Záleží na obchodním přístupu poskytovatele služeb.

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i