Jste zde: Home Uncategorised Zaměstnanci a OSVČ pracující v jiném státě EU, EHP nebo Švýcarska

Zaměstnanci a OSVČ vykonávající výdělečnou činnost pouze v jiném členském státě jsou pojištěni ve státě, kde pracují.

Po dobu, kdy jsou v jiném členském státě pojištěni z titulu výkonu výdělečné činnosti, nemusí oni ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci hradit pojistné do českého systému zdravotního pojištění.

Zaměstnanci a OSVČ pracující v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku, kteří bydlí v České republice

Pokud bydlíte nadále v České republice, máte na základě Nařízení Rady a EP č. 883/04 nárok na plnou zdravotní péči v České republice i v zemi, kde pracujete. Stejný nárok mají i vaši nezaopatření rodinní příslušníci, bydlící v ČR.

Zdravotní péče v ČR vám bude poskytována českou zdravotní pojišťovnou, u níž budete zaregistrován. Této pojišťovně hradí náklady vaše zahraniční zdravotní pojišťovna.

Poznámka: Nezaopatření rodinní příslušníci typického přeshraničního pracovníka (tedy pracovníka, který nadále bydlí v České republice, kam se každodenně, nebo nejméně jednou týdně vrací, mají v některých státech pojištění nárok omezen pouze na nezbytnou zdravotní péči. Jde o tyto státy pojištění: DÁNSKO, ESTONSKO (omezení platí do 1.3. 2014), IRSKO, ŠPANĚLSKO (omezení platí do 1.3. 2014), ITÁLIE (omezení platí do 1.3. 2014), LITVA (omezení platí do 1.3. 2014), MAĎARSKO (omezení platí do 1.3. 2014), NIZOZEMSKO (omezení platí do 1.3. 2014), FINSKO, ŠVÉDSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Nezaopatření rodinní příslušníci

Za nezaopatřeného rodinného příslušníka pracovnka je považována jeho manželka ( manžel ) nebo registrovaný partner (partnerka) bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod, dávky v nezaměstnanosti, nemocenskouani peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění. Dále se za něj považuje nezaopatřené dítě ve smyslu zákona o státní sociální podpoře.

Pokud manželka (manžel) nebo osoba pečující o dítě, vykonává v ČR výdělečnou činnost, zůstane i dítě pojištěno v ČR.

Pokud byl nezaopatřený rodinný příslušník v ČR samoplátcem, nemusí pojistné v ČR platit.

Pracovník může v zemi pojištění žádat o rodinné dávky podle předpisů státu. kde vykonává výdělečnou činnost.

Postup, který je třeba dodržet:

Registrace:

Pokud pracujete v jiném členském státě, ale bydlíte nadále v ČR, obraťte se na svou zahraniční pojišťovnu a požádejte ji o vystavení nárokového dokladu E106 nebo S1. Doklad v době co nejkratší doneste, zašlete nebo jinak doručte české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl dosud pojištěn (formulář lze doručit i prostřednictvím jiné osoby, např. rodinného příslušníka). Pokud tento formulář předložíte, nebudete povinen hradit pojistné v České republice. Česká zdravotní pojišťovna vám na základě dokladu vystaví žlutý Průkaz pojištěnce EU bydlícího v ČR, popřípadě výjimečně Potvrzení o registraci. Průkaz nebo Potvrzení vám bude vystaven na dobu uvedenou na nárokovém dokladu.

Se žlutým Průkazem pojištěnce EU nebo Potvrzením o registraci se v případě potřeby obracejte na ošetřujícího lékaře. Na jeho základě budete mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec.

Upozornění:Jakoukoliv změnu situace (například že vaše pojištění v jiném členském státě skončilo, nebo že jste se naopak stal cizím pojištěncem nebo že máte v ČR nezaopatřeného rodinného příslušníka) je třeba neprodleně nahlásit české zdravotní pojišťovně. V případě nesplnění oznamovací povinnosti můžete být sankcionován podle českých právních předpisů.

Nezaopatření rodinní příslušníci:

Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří odpovídají výše uvedené definici, předložte české zdravotní pojišťovně spolu s nárokovým dokladem E106 nebo S1 i oddací list, nebo rodný list dítěte. Na základě těchto dokumentů budou zaregistrováni spolu s vámi a bude každému rodinnému příslušníkovi vydán samostatný žlutý Průkaz pojištěnce EU. Na jeho základě uvedeného dokladu budou mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec. Péči v ČR bude hradit česká registrující ZP, která bude náklady přeúčtovávat Vaší zahraniční zdravotní pojišťovně.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, IČ: 70938393,
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i