Nezbytná péče - pojištěnec ze státu EU, EHP, či Švýcarska

Aktualizováno: 19. 4. 2014 22:31

1) Definice nezbytné péče

Definice Skupina krytých osob Bližší vymezení
1) Lékařsky nezbytná zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu na území jiného státu Všechny osoby, pobývající v jiném státě přechodně Zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.

Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace, odložitelné preventivní prohlídky).

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než zamýšlel.

V případě chronických onemocnění, vyžadujících pravidelnou péči (dialýza, kyslíková terapie) je třeba, aby pacient před vycestováním domluvil její poskytnutí se zahraničním zdravotnickým zařízením. konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí rozhoduje místní ošetřující lékař

2) Postup poskytovatele závisí na tom, jaký doklad je cizím pojištěncem předložen:

- nezbytná péče poskytnutá na základě předloženého zahraničního nárokového dokladu

Potvrzení o nároku je možné vyplnit elektronicky na těchto www stránkách (je vhodné vytisknout více kopií).

Do Potvrzení je třeba z nárokového dokladu přepsat identifikační údaje pacienta, včetně jeho zahraničního čísla pojištěnce.

V druhé části tiskopisu pak nechat pacienta podpisem potvrdit zvolenou smluvní zdravotní pojišťovnu a fakt, že nevycestoval do ČR za účelem čerpání péče.

Potvrzení o nároku je třeba přiložit k vyúčtování smluvní zdravotní pojišťovně.

Vyplnění části A Potvrzení o nároku (identifikace osoby a jeho nárokového dokladu) může být  nahrazeno pořízením čitelné kopie Evropského průkazu zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC a jejím přiložením k vyúčtování.


-    nezbytná péče poskytnutá na základě předloženého dokladu o registraci, vystaveného českou smluvní zdravotní pojišťovnou


- nezbytná péče poskytnutá v případě, že cizí pojištěnec nepředložil žádný z nárokových dokladů

Cena by neměla překročit maximální cenu stanovenou v českém systému veřejného zdravotního pojištění (viz. též Cenový předpis MZ 1/2014DZP)

Tímto způsobem lze řešit úhradu i dodatečně.

Pro tento účel je nutné zjistit pokud možno co nejvíce informací o zdravotním pojištění pacienta (ideálně název zahraniční pojišťovny). Přinejmenším je nutné znát jeho zahraniční adresu. Dále je vhodné nechat jej vyplnit Potvrzení o nároku pro účely pozdějšího vyúčtování zdravotní pojišťovně.