Na jakou péči mám ve státech EU, EHP a Švýcarsku nárok?

Aktualizováno: 18. 4. 2014 9:56

Princip rovného zacházení na území státu ošetření nebo léčení

Liší se pouze rozsah a délka poskytované péče v závislosti na tom, zda jde o přechodný pobyt, bydliště mimo stát pojištění, nebo českou zdravotní pojišťovnou odsouhlasenou plánovanou péči.

Jak postupovat ve státě ošetření nebo léčení

Předložení nárokového dokladu

Pojištěnec má na souhlas ZP nárok, pokud jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V ostatních případech je souhlas na zvážení zdravotní pojišťovny.

Potvrzení o udělení souhlas (tiskopis S2) je v takovém případě nutné nejdříve zaregistrovat na místní zdravotní pojišťovně (popřípadě domluvit se předem s poskytovatelem péče, že tuto administrativu zařídí za vás).

Více informací o zahraniční plánované zdravotní péči se souhlasem zdravotní pojišťovny naleznete zde

Vzor žádosti o souhlas s úhradou plánované péče v jiném státě naleznete zde

Úhrada nákladů

Ta později tyto náklady přeúčtuje prostřednictvím styčných orgánů obou států vaší české zdravotní pojišťovně.
Výjimkou jsou některé segmenty zdravotní péče v zemích s tzv. pokladenským systémem (Belgie, Lucembursko, Francie), kde si i místní pojištěnci nejdříve u lékaře náklady hradí sami a teprve dodatečně žádají o proplacení (to přichází v úvahu zejména u ambulantní péče).

  Více informací o zahraniční plánované zdravotní péči bez souhlasu zdravotní pojišťovny naleznete zde

Náprava situace, pokud jste musel(a) péči uhradit lékaři z vlastních zdrojů

Rozsah nároků na zdravotní péči

Rozsah a definice nároku se liší dle toho, zda jde o:

Definice Skupina krytých osob Bližší vymezení
1) Lékařsky nezbytná zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu na území jiného státu Všechny osoby, pobývající v jiném státě přechodně (např. jako turisté, vyslaní pracovníci, studenti, nebo z jiného důvodu).

Zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.

Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace, odložitelné preventivní prohlídky).

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než zamýšlel.

V případě chronických onemocnění, vyžadujících pravidelnou péči (dialýza, kyslíková terapie) je třeba, aby pacient před vycestováním domluvil její poskytnutí se zahraničním zdravotnickým zařízením.

O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí rozhoduje místní ošetřující lékař.
2) Plná péče podle právních předpisů státu, kde je poskytována

Všechny osoby, bydlící a výpomocně registrované v jiném státě, než je stát pojištění

Typicky jde o pracovníky, kteří v jednom státě pracují a v druhém bydlí, včetně nezaopatřených členů jejich rodin.
Péče v plném rozsahu. Stejná péče, na kterou má nárok místní pojištěnec (včetně prevence atd.)
 3) Plánovaná péče

Osoby, které obdržely souhlas s plánovaným poskytnutím péče v jiném státě EU, EHP, či Švýcarska (nárok na úhradu dle ceny státu léčení, nebo státu pojištění je-li to výhodnější). Pojištěnec má na souhlas ZP nárok, pokud jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V ostatních případech je souhlas na zvážení zdravotní pojišťovny.

Osoby, které vycestovaly bez souhlasu pojišťovny do státu EU a uhradily poskytovateli kompletní náklady na péči z vlastních prostředků (zde nárok na dodatečnou náhradu pouze dle předpisů státu pojištění)
Specifická péče, směřující k léčení konkrétního, již existujícího zdravotního problému pacienta, za níž pacient cíleně vycestoval
   

 Nárok na zdravotní péči nekryje náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriaci ostatků

(přeprava výjimečně možná pouze z Německa, Slovenska, Černé Hory a Srbska)