Na co mám nárok, pokud jsem turista, student, vyslaný pracovník

Aktualizováno: 30. 3. 2016 7:10

Na jaký rozsah péče mám nárok? 

Máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané době pobytu na území jiného státu. Péče má být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. Nesmí jít o plánované vycestování za péčí.

(Poznámka U smluvních států, tedy Turecka, Srbska, Černé Hory a Makedonie je všeobecně rozsah zdravotní péče omezen pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Postup pro uplatnění nároků v těchto zemích naleznete ve zvláštní části v členění dle jednotlivých zemí.)

Co zařídit před vycestováním?

Dodatečné zaslání Potvrzení

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v daném státě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace vám muže být ochotna dodatečné zaslání Potvrzení zprostředkovat přímo nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno

Lékařské ošetření na území jiného členského státu

 

 Upozornění

 

Musel jsem zaplatit péči v hotovosti
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu (například proto, že jste u sebe neměli Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo v důsledku pochybení poskytovatele péče) uhradili péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do České republiky s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Můžete také svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

 

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v místě pobytu toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou instituci daného státu.
Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s před pokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz