Projekt "Šetření dekubitů na národní úrovni"

Aktualizováno: 1. 9. 2016 6:01

Úvod.

Kancelář ZP (KZP) jako nástupnická organizace po bývalém NRC je pověřena Ministerstvem zdravotnictví, aby převzala výsledky projektu „Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni“ realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. KZP realizuje projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“, ve kterém zajistí další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat.

Motivace.

Motivačním faktorem pro realizaci projektu byla potřeba řešení významného problému ošetřovatelské péče. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a výrazným dodatečným nákladům na péči.

Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity).

Přínosy.

Cíle.

Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, BEZPEČÍ A EFEKTIVITY zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem).

Pro koho je projekt určen.

Projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“ je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků ve zdravotní péči.

Co nabízíme.

Jako jediní v ČR nabízíme:

a s tím související služby:

Příklady výstupů.

Následující dva soubory – Hlavní report šetření a Report dle oborů jsou příkladem výstupů, které získává zdravotnické zařízení po sběru a vyhodnocení šetření. Obsahuje nejen informace o pacientech a dekubitech v daném zdravotnickém zařízení, ale také přináší srovnání ukazatelů podle vypočítaných referenčních hodnot. Číselné údaje jednotlivých ukazatelů jsou doprovázeny grafickým znázorněním. Výstupy prevalenčních šetření jsou sledovány a porovnávány dle oborů. Součástí komplexní zprávy o šetřeních jsou také časové řady vývoje ukazatelů.