Jste zde: Home Uncategorised


Cizí pojištěnec ze státu EU, EHP, Švýcarska, nebo smluvního státu má nárok na převoz záchrannou službou za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet české zdravotní pojišťovny.

Zásah a ošetření bez převozu do nemocnice

 • Pokud jde o ambulantní ošetření v rámci výjezdu záchranné zdravotnické služby, požádá ošetřující lékař cizího pojištěnce o předložení dokladu o jeho nároku na zdravotní péči v ČR. Tímto nárokovým dokladem může být:
 1. Potvrzení o registraci, nebo žlutý Průkaz pojištěnce EU pobývajícího/bydlícího v ČR (v případech kdy jde o osobu s českým číslem pojištěnce registrovanou u konkrétní české ZP), nebo
 2. některý ze zahraničních dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, Potvrzení dočasně nahrazující průkaz).
 • Pokud cizí pojištěnec disponuje některým z výše uvedených dokladů, je ošetřen za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet české zdravotní pojišťovny.
 • Pokud se cizí pojištěnec prokáže Potvrzením o registraci, nebo žlutým Průkazem pojištěnce EU pobývajícího/bydlícího v ČR, je třeba zaznamenat především jeho jméno, příjmení a přidělené české číslo pojištěnce v ČR. Na základě těchto údajů vykáže zdravotnická záchranná služba poskytnutou péči zvlášť a výkonově zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci (druh pojištění 4).

Vyplnění části B Potvrzení o nároku není nutné.


Zásah a ošetření s převozem do nemocnice k dalšímu léčení

 • V případě převozu pacienta do nemocnice mohou být osobní údaje a údaje o zdravotní pojišťovně osoby zjištěny až dodatečně. V takovém případě se spojí záchranná služba s nemocnicí později po převozu a uplatní nárok na úhradu nákladů podle údajů zjištěných nemocnicí. Klíčovými údaji je zejména jméno a příjmení osoby, její zahraniční číslo pojištěnce, zahraniční pojišťovna, typ nárokového dokladu a délka jeho platnosti.
 • V každém případě vyplní ZZS pro přeúčtování nákladů část A Potvrzení o nároku. Poskytnutou zdravotní péči vykáže zvlášť a výkonově (druh pojištění 4). Spolu s vykázáním péče zašle vyplněné Potvrzením o nároku (případně kopii nárokového dokladu pojištěnce, typicky Evropského průkazu), a to pokud možno stejné české zdravotní pojišťovně, kterou si daný cizí pojištěnec zvolil v nemocnici.

DODATEČNÉ ŘEŠENÍ ÚHRADY ZA CIZÍHO POJIŠTĚNCE, KTERÝ NEDISPONOVAL NÁROKOVÝM DOKLADEM
Se zajištěním nárokového dokladu, na jehož základě lze náklady zásahu a převozu dodatečně vyúčtovat české zdravotní pojišťovně může pomoci Kancelář ZP.
Pro tento účel je nutné zjistit a Kancelář ZP předat co nejvíce informací o pojištěnci. Kromě základních identifikačních údajů je nutné znát přinejmenším bydliště osoby. Ideálně by měla být zjištěna a Kancelář ZP předána informace o čísle pojištěnce a instituci, u níž je v jiném členském státě pojištěn.
Žádost o ověření, zda byla ošetřená osoba pojištěna a případné zajištění jejího nárokového dokladu na určité období pro vyúčtování prostřednictvím zdravotní pojišťovny podávejte na info @ kancelarzp.cz .

Aktualizováno: 24. 5. 2016 10:10

Během minulého týdne jsme oslovili část praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost se žádostí o dovykázání aplikovaných očkovacích látek zdravotním pojišťovnám, případně vykázání stavu OL. Prosíme v této souvislosti oslovené lékaře o pochopení. Údaje vykázané pojišťovnami, lékaři a distributorem se každoročně liší. V roce 2015 byl tento rozdíl výrazný a činil (převedeno na finance) několik desítek mil. Kč. Tento sporný rozdíl musí někdo pokrýt, částečně zdravotní pojišťovny, částečně distributor. Dovykázáním se snažíme rozdíl eliminovat a dosáhnout pokud možno relevantního přehledu o tom, co bylo dodáno, aplikováno a uhrazeno. Důvod tedy není samoúčelný, jde o snahu vyřešit tento nepříjemný finanční dopad.

V Praze dne 23.5.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 23. 5. 2016 14:32

CMU na cestyKancelář ZP Vám představuje novou mobilní aplikaci KZP na cesty, užitečný nástroj určený nejen pro turisty cestující do států EU, EHP, Švýcarska, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka. V aplikaci naleznete jak obecné informace, jak získat zdravotní péči v Evropě, tak specifické informace pro jednotlivé státy, které jsou průběžně aktualizovány. Naleznete zde informace jak použít Váš Evropský průkaz zdravotního pojištění, jak najít v dané zemi zdravotnické zařízení, jakou spoluúčast budete muset u lékaře zaplatit, na koho se obrátit v případě nouze atd.

Číst dál: KZP na...

Aktualizováno: 17. 5. 2016 7:46

S účinností od 1.5.2016 vstoupila v platnost tzv. Doplňková smlouva k platné Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA, která rozšiřuje její věcnou působnost také na oblast veřejného zdravotního pojištění. To mimo jiné znamená, že osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné v jednom smluvním státě nově podléhají právním předpisům o sociálním zabezpečení jako celku pouze tohoto státu. Dalším důsledkem změny je, že pracovníci vyslaní z USA do ČR, kterým byl vystaven doklad USA/CZ 1, nebudou nadále podléhat českým předpisům o veřejném zdravotním pojištění, jak tomu mohlo být doposud. Osobám, které byly do 1.5.2016 v ČR zdravotně pojištěny, přestože disponovaly dokumentem USA/CZ 1 jako vyslaní pracovníci, nebo na základě udělené výjimky, bude jejich veřejné zdravotní pojištění v ČR ukončeno. Pro krytí nákladů na zdravotní péči v ČR budou odkázáni na komerční cestovní připojištění pro pobyt v ČR.
Úplné znění Smlouvy lze nalézt zde.

V Praze dne 27.4.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 27. 4. 2016 7:16

Kancelář zdravotního pojištění jako nástupnická organizace Národního referenčního centra realizuje z pověření Ministerstva zdravotnictví projekt "Šetření dekubitů", ve kterém zajišťuje vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Mgr. Kajetánu Ternbachovou.

Šetření dekubitů na národní úrovni

 

Aktualizováno: 17. 4. 2016 7:13

Nové možnosti pro české poskytovate zdravotní péče!

Transpozicí evropské směrnice č. 24/2011 o právech pacientů v přeshraniční péči (v ČR novelou zákona č. 48/1997 Sb, účinnou od 22. 4. 2014) získali pojištěnci států EU nové možnosti náhrady nákladů na přeshraniční péči. Změna je významná nejen pro české pojištěnce, ale i pro poskytovatele zdravotní péče.

Pojištěnci mohou i bez souhlasu pojišťovny čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení kdekoliv v EU. Za péči na místě zaplatí v hotovosti a následně požádají svou zdravotní pojišťovnu o náhradu vynaložených nákladů. Zdravotní pojišťovna nahradí částku, kterou by uhradila za stejnou péči v domovském státě. Nejvýše nahradí tolik, kolik pojištěnec skutečně zaplatil. Podmínkou náhrady je, že se jednalo o péči v domovském státě hrazenou. Musí být také splněny případné zvláštní podmínky, stanovené pro její úhradu ve státě pojištění (např. doporučení ošetřujícího lékaře před operací).

Pro české pojištěnce platí, že pro náhradu nákladů jakékoliv v ČR hrazené péče, poskytnuté cíleně v EU, nepotřebují předchozí souhlas zdravotní pojišťovny. V některých státech EU zůstala tato podmínka v omezeném rozsahu a pro vyjmenované typy služeb zachována.

Pro české poskytovatele (smluvní i nesmluvní), může dokončení transpozice v ostatních státech znamenat významné zvýšení zájmu o poskytnutí přímo hrazených služeb ze strany zahraniční klientely. Podmínky poskytnutí (čas, cena apod.) je v těchto případech vhodné dohodnout se zahraničním pacientem předem.

Pro poskytování péče se neuplatňuje v zásadě žádná množstevní regulace. Upozorňujeme pouze, že přímo platící zahraniční klientela nesmí být upřednostňována před českými pojištěnci. Vyžádané služby jsou poskytovány za přímou úhradu v ceně, která by měla být stejná jako v případě českého občana, samoplátce (např. pojištěnce nesmluvní pojišťovny). Jde o cenu věcně usměrněnou, tedy cenu počítající i s přiměřeným ziskem.  

Nově upravena je i možnost vyzvednutí předepsaných léků v lékárně v jiném státě EU. Pokud by pacient žádal o vystavení receptu za účelem jeho použití na území jiného státu EU, měl by předpis splňovat náležitosti stanovené v §6a vyhlášky č. 54/2008 Sb.

Je třeba zdůraznit, že i nadále zůstávají v platnosti evropská nařízení, zajišťující pojištěncům EU, EHP a Švýcarska nárok na poskytnutí nezbytné péče na základě zahraničního Evropského průkazu zdravotního pojištění, nebo plné, či odsouhlasené plánované zdravotní péče na základě žlutého Průkazu pojištěnce EU, nebo Potvrzení o registraci, vystavených českou registrující ZP. Za takové léčení nemůže být poskytovatelem vyžadována jiná platba v hotovosti, než případná spoluúčast pacienta. Náklady péče jsou účtovány české výpomocné ZP.

O poskytování péče cizím pacientům se lze informovat u Kanceláře ZP. To zároveň dle novelizovaného zákona č. 48/1997 Sb. slouží jako národní kontaktní místo pro zahraniční pacienty, směřující za péčí do ČR. Kancelář ZP informuje mimo jiné o podmínkách léčení v ČR a poskytovatelích péče (oprávněnost poskytovatele, bezbariérovost ordinace, cena péče atp.). V případě zájmu zahraničního pacienta tak může Kancelář ZP zdravotnické zařízení kontaktovat se žádostí o informace.

Kancelář ZP usiluje o pragmatické využití nových možností ve prospěch českého zdravotnictví. V rámci informování zahraniční veřejnosti proto umožňuje na svém webu bezplatnou aktivní prezentaci zdravotnických zařízení, která mají o zahraniční klientelu zájem.

Jak postupovat?

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyplnění informací o Vašem zdravotnickém zařízení či ambulanci. Formulář vyplňte požadovanými údaji a odešlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Můžete se inspirovat vyplněným vzorem. (Pokud pracujete ve Firefoxu, otevře se Vám formulář nejspíš v dalším okně prohlížeče. V takovém případě zvolte v horní liště možnost Zobrazit pomocí jiného prohlížeče, která formulář uloží na disk počítače, nebo Vám nabídne přímo možnost vyplnění v Adobe Readeru.)

Vaše prezentace bude zveřejněna po Vaší autorizaci, obvykle během několika pracovních dnů, v zahraniční části www stránek Kanceláře ZP.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Kancelář zdravotního pojištění, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 2, Tel.: 236 033 411, Fax: 222 734 951, info @ kancelarzp.cz, www.kancelarzp.cz

Aktualizováno: 17. 4. 2016 6:41

S účinností k 18. 3. 2016 byla Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku zapsána změna názvu CMU na Kancelář zdravotního pojištění z. s. (alternativně Kancelář ZP). Předmětem činnosti Kanceláře ZP je zajištění společných agend veřejného zdravotního pojištění, vyplývající z mezinárodních smluv, českých právních předpisů a stanov Kanceláře ZP. Těšíme se na další spolupráci pod novým názvem a s rozšířeným předmětem činnosti.

Dne 29.3.2016

Judr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 1. 4. 2016 6:06

Na jaký rozsah péče mám nárok? 

Máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané době pobytu na území jiného státu. Péče má být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. Nesmí jít o plánované vycestování za péčí.

(Poznámka U smluvních států, tedy Turecka, Srbska, Černé Hory a Makedonie je všeobecně rozsah zdravotní péče omezen pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Postup pro uplatnění nároků v těchto zemích naleznete ve zvláštní části v členění dle jednotlivých zemí.)

Co zařídit před vycestováním?

 •  Pokud nemáte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, požádejte o něj na pobočce své zdravotní pojišťovny.
 •  Pokud vám jej nestihne vydat v potřebné době, požádejte ji o vystavení papírového Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 •  V případě, že trpíte chronickým onemocněním, a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýzu nebo chemoterapii), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v daném státě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace vám muže být ochotna dodatečné zaslání Potvrzení zprostředkovat přímo nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno

Lékařské ošetření na území jiného členského státu

 • S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby přímo smluvní zdravotnické zařízení nebo lékaře. Za účelem získání informací o smluvních lékařích je možné se obrátit na místní pojišťovnu. Informace o smluvních zdravotnických zařízeních nalezenete u vybraných států v naší speciální rubrice zde. Registrace u místní zdravotní pojišťovny před návštěvou lékaře po vás nesmí být vyžadována, i když je v některých státech možná.
 • Pokud lékaři v jiném členském státě předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.
 • Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Při vyzvednutí léku je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.
 • V případě potřeby nemocniční péče vám ošetřující lékař vystaví doporučení k hospitalizaci.
 • V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).
 • Sazby spoluúčastí za ošetření, léky a hospitalizaci naleznete v naší speciální rubrice zde.

 

 Upozornění

 • Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti, i když jste předložil Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Případný převoz zpět na území České republiky není kryt a musíte si jej sami zaplatit. Česká ZP může na základě svého uvážení ve výjimečných případech zaplatit pouze převoz z Německa, Slovenska, Srbska a Černé Hory.
 • V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např. Francie) – viz zvláštní část (případně požádat o refundaci českou zdravotní pojišťovnu po návratu).
 • Upozorňujeme vás, že pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službu, přivolají k vám zpravidla privátního hotelového lékaře, který není napojen na místní veřejný systém.
 • V případě stížnosti na postup lékařů či institucí v zahraničí zkontaktujte Kancelář ZP písemně nebo přes elektronickou podatelnu na www.kancelarzp.cz. Vždy uveďte přesně, kde a kým k pochybení došlo.

 

Musel jsem zaplatit péči v hotovosti
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu (například proto, že jste u sebe neměli Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo v důsledku pochybení poskytovatele péče) uhradili péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do České republiky s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Můžete také svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

 

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v místě pobytu toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou instituci daného státu.
Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s před pokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz

 

Aktualizováno: 30. 3. 2016 7:10

Na co mám nárok, pokud cestuji za zdravotní péčí

Čeští pojištěnci, kteří chtějí cíleně vycestovat do jiného státu za účelem čerpání konkrétní zdravotní péče, mají z hlediska úhrady nákladů léčení následující možnosti:

 1. vycestovat do jiného státu EU za účelem čerpání zdravotní péče bez souhlasu své zdravotní pojišťovny (náklady platí poskytovateli pacient; nárok na dodatečnou náhradu nákladů do výše české ceny stejné péče; péče musí být hrazena i v ČR)
 2. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o souhlas s úhradou plánované zdravotní péče v členském státě EU, EHP, ve Švýcarsku (náklady poskytovateli hrazeny prostřednictvím systému zdravotního pojištění v místě léčení)
 3. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o výjimečný souhlas s úhradou plánované zdravotní péče ve státě mimo EU, EHP, Švýcarsko a smluvní státy, pokud jde o péči v ČR nehrazenou a neposkytovanou, která je jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce
 4. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o souhlas s úhradou plánované zdravotní péče ve smluvním státě (Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Turecko)

Bližší podrobnosti naleznete zde.

Aktualizováno: 30. 3. 2016 6:58

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice, s účinností od 1. ledna 2012 povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování (stanovené Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo zřízeno Clearingové centrum. Provozovatelem Clearingového centra je Kancelář zdravotního pojištění.

Funkce clearingového centra

 • evidence všech zálohových plateb,
 • evidence všech realizovaných plateb,
 • evidence skladových zásob deponovaných u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS),
 • evidence ztrát, dle příslušné klasifikace (zejména evidence léčivých přípravků rozbitých, znehodnocených, nepoužitelných z důvodů zásahu vyšší moci, zlikvidované léčivé přípravky z důvodu závady a léčivé přípravky vrácené distributorovi),
 • přerozdělení skutečných nákladů (podíl jednotlivé pojišťovny na úhradě aplikovaných očkovacích látek, a to včetně jejího podílu na případné ztrátě) mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Do Clearingového centra předává informace distributor očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených - zlikvidovaných očkovacích látkách).

Společné klientské centrum Kanceláře ZP a Avenier:

tel.: 800 11 22 33

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

 

Aktualizováno: 29. 3. 2016 12:08

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i