Jste zde: Home Uncategorised

Kancelář zdravotního pojištění ČR oznámila spuštění pilotního provozu systému elektronické on–line komunikace a zpracování nároků pojištěnců mezi Kanceláří ZP, českými zdravotními pojišťovnami a slovenskými zdravotními pojišťovnami.

Pilotní provoz je přípravou na budoucí celoevropskou elektronickou komunikaci a ověřením funkčnosti národních řešení.

Číst dál: On-line...

Aktualizováno: 21. 7. 2017 5:56

Aby se každý uměl rozhodnout, jestli vždy potřebuje cestovní připojištění, zaktualizovala Kancelář zdravotního pojištění (KZP) mobilní aplikaci „KZP na cesty“ určenou zejména pro turisty cestující do států EU, EHP, Švýcarska, Albánie, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka. K čemu přesně aplikace slouží, prozradila koordinátorka projektu Barbora Štolfová: „Aplikace poradí, jak s Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) získat zdravotní péči v Evropě, jak najít v konkrétní zemi nejbližší zdravotnické zařízení, jaká spoluúčast se platí u zahraničního lékaře nebo na koho se obrátit v případě nouze.“

Číst dál: Stačí...

Aktualizováno: 21. 7. 2017 5:56

Dovolujeme si uvést na pravou míru článek, zveřejněný na denik.cz po středeční prezentaci průběžných výsledků Pilotního projektu porovnání nákladů sociálního a zdravotního pojištění. Zejména si dovolujeme dementovat citaci, že investice do nových léčiv může přinést roční úsporu 0,8mld CZK. Takový závěr jsme v žádném případě neprezentovali. Naopak jsme upozornili na skutečnost, že investice do nákladné léčby je kompenzována úsporami v sociálním pojištění a ve zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z výdělečné činnosti pouze z  části. Během semináře bylo též prezentováno, že jde pouze o předběžné informace a finální zpráva bude představena až v září t.r.

V Praze dne 23.6.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 23. 6. 2017 7:22

Aktualizováno: 14. 6. 2017 7:50

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2016, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Důležitých dokumentů a právních předpisů.

 

 

V Praze dne 29.5.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 5. 2017 13:03

Kancelář zdravotního pojištění zprovoznila novou možnost zaslání "Formuláře pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra" pomocí online formuláře.

Výhodou při použití online formuláře je, že obdržíte na vámi uvedený email automatickou odpověď se všemi Vámi uvedenými údaji, která slouží jako potvrzení o zaslání hlášení, automaticky vyplňuje počáteční stavy z minulého období a umožňuje opravu již zaslaného hlášení.

 V Praze dne 20.12.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 5. 2017 13:00

Kancelář zdravotního pojištění, právní nástupce Národního referenčního centra, si v rámci iniciativy „Rozvoj systému šetření dekubitů na národní úrovni 2017dovoluje nabídnout účast v systému šetření dekubitů, fungujícím stabilně již od roku 2009.  

Nabízíme:  

 • při zapojení minimálně 25 nemocnic do 31. 6. 2017, zprovoznění systému Šetření dekubitů na národní úrovni bez jakýchkoliv počátečních nákladů. Ušetříte tím až 25200 Kč.
 • Číst dál: ...

  Aktualizováno: 5. 4. 2017 8:18

Plánovanou péčí je péče, za jejímž účelem zahraniční pojištěnec do ČR cíleně přicestoval. Poskytnutí péče je v typických případech se zdravotnickým zařízením domlouváno předem. Nabízejí se tři možnosti poskytnutí a účtování:

1) Plánovaná péče na základě předloženého dokladu o registraci vystaveného českou smluvní zdravotní pojišťovnou

 • Cizí pojištěnec se ve zdravotnickém zařízení prokáže Potvrzením o registraci, vydaným českou ZP, na kterém je vyznačeno, že opravňuje k čerpání plánované péče. K Potvrzení by zpravidla měla být přiložena alespoň obecná specifikace služeb, které mohou být poskytnuty.
  • Žádné další tiskopisy není nutné vyplňovat.
  • Na Potvrzení o registraci je uvedeno české číslo pojištěnce. Je zde i kontakt na pracovníka pojišťovny, který doklad vystavil.
  • Účtuje se vystavující české zdravotní pojišťovně na uvedené české číslo pojištěnce podle metodiky samostatnou fakturou (druh pojištění 4).

2) Plánovaná péče na základě předloženého zahraničního nárokového dokladu

 • Platným nárokovým dokladem může být formulář S2, nebo E112 vystavený zahraniční pojišťovnou
 • Pokud nebyl předem dohodnut jiný postup, je nutno pacienta upozornit, že se musí s cizím nárokovým dokladem před poskytnutím plánované péče registrovat na zvolené české smluvní zdravotní pojišťovně. Na základě registrace mu bude vystaveno české Potvrzení o registraci, včetně přiděleného českého čísla pojištěnce.
 • U případů do 1000 EUR lze výjimečně poskytnout péči i bez předchozí registrace u ZP. Po předložení nárokového dokladu S2 nebo E112 poskytovateli je ovšem nutno okamžitě kontaktovat zvolenou ZP a zařídit registraci dodatečně
 • U ostatních případů je možné poskytnout plánovanou péči přímo na základě zahraničního nárokového dokladu pouze v případě, že je to s českou ZP, která bude pojištěnce registrovat, předem dohodnuto.
 • Po provedení registrace u české ZP se účtuje české registrující zdravotní pojišťovně na přidělené české číslo pojištěnce podle metodiky samostatnou fakturou (druh pojištění 4).


3) Plánovaná péče v případě, že cizí pojištěnec nepředložil žádný z nárokových dokladů a chce hradit plánovanou péči jako samoplátce

 • cena péče by měla být před poskytnutím služby dohodnuta s pacientem. Stejně tak by měly být dohodnuty i související okolnosti léčení (čas, místo, doprava apod.). Jde v zásadě o smlouvu mezi zahraničním pacientem a poskytovatelem. Lze ji uzavřít ústně i písemně.
 • cena péče je účtována přímo pacientovi. Ten hradí přímo poskytovateli.
 • V souladu s Cenovým předpis MZ má být účtována tzv. maximální cena
 • pacientovi musí být vydán podrobný rozpis poskytnutých zdravotních služeb
 • pacientovi musí být v případě úhrady na místě vydáno potvrzení o zaplacení s uvedením částky. Případně by mu měla být vystavena faktura.
 • na případnou žádost pacienta, CMU, nebo zahraniční pojišťovny by mělo být poskytovatelem dodatečně potvrzeno provedení úhrady a případně i poskytnuta bližší informace k poskytnutým službám
Aktualizováno: 22. 3. 2017 13:33

Od 1.2.2017 vstupuje v účinnost česko-albánská smlouva o sociálním zabezpečení, která zasahuje i do oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče.

Smlouva u specifikovaných kategorií osob určuje, ve kterém z obou států mají být pojištěny. Základním pravidlem pro určení státu pojištění je místo výkonu výdělečné činnosti. Jednou ze změn oproti stávajícímu stavu je, že albánský samostatně výdělečně činný občan v ČR musí být nově pojištěn v českém veřejném systému zdravotního pojištění. V oblasti poskytování péče smlouva zaručuje pojištěnci jednoho státu nárok na neodkladnou péči ve státě druhém během krátkodobého pobytu. Pro tento účel si musí český pojištěnec před cestou do Albánie u své zdravotní pojišťovny vyzvednout formulář CZ/AL 111.

Úplné znění smlouvy a jejího správního ujednání naleznete zde. Jakékoliv dotazy týkající se smlouvy rádi zodpovíme.

V Praze dne 30.1.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 1. 3. 2017 7:56

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i