Jste zde: Home Uncategorised

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2017, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Statistiky, analýzy.

 

 

V Praze dne 2.5.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 5. 2018 16:06

Kancelář ZP se v celoevropském průzkumu Evropské komise umístila mezi čtyřmi nejlepšími národními kontaktními místy zdravotního pojištění z hlediska poskytování informací.

 V Praze dne 2.5.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 5. 2018 8:32

STANOVY

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

čl. 1


Úvodní ustanovení

 1. Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Kancelář zdravotního pojištění z.s., která plní úkoly styčného orgánu a národního referenčního centra pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie (dále jen „mezinárodní smlouvy“)* a dalších předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
 2. Kancelář zdravotního pojištění z.s., je právnickou osobou dle § 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě:
  • rozhodnutí Rady CMU o změně názvu a právní formy Centra mezistátních úhrad z.s.p.o., evidovaného ve spolkovém rejstříku pod IČ 709 38 393, které se k 1. 1. 2016 mění na Kancelář zdravotního pojištění z.s., dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • rozhodnutím Rady CMU a Rady NRC o sloučení Centra mezistátních úhrad z.s.p.o. s Národním referenčním centrem z.s.p.o., evidovaným ve spolkovém rejstříku pod IČ 865 96 519, kde Centrum mezistátních úhrad z.s.p.o. je nástupnickou právnickou osobou Národního referenčního centra z.s.p.o.
 3. Kancelář zdravotního pojištění z.s., je založena na dobu neurčitou a nabyla právní osobnosti zápisem do spolkového rejstříku.
 4. Kancelář zdravotního pojištění z.s., není založena za účelem podnikání a nesmí provádět žádnou jinou činnost, než která vyplývá z mezinárodních smluv, českých právních předpisů, nebo těchto Stanov.

čl. 2

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku podle čl. 1 zní: Kancelář zdravotního pojištění z.s., (zkráceně „Kancelář ZP“).
 2. Sídlem Kanceláře ZP je: nám. W. Churchilla 2, Praha 3

čl. 3

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Kanceláře ZP je zajištění společných agend veřejného zdravotního pojištění, vyplývajících z mezinárodních smluv, českých právních předpisů a těchto Stanov, zejména:

 1. zajištění součinnosti jednotlivých ZP
 2. dohody se zahraničními styčnými místy, např. sjednávání a vytváření podmínek pro předávání podkladů pro úhradu věcných dávek zdravotní péče a způsobu této úhrady se styčnými místy v zahraničí,
 3. administrativní zabezpečení finančních operací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, Kanceláří ZP a styčnými místy v zahraničí včetně realizace zúčtování
 4. tvorba společné metodiky provádění mezinárodních smluv, shromažďování a distribuce informací potřebných k provádění mezinárodních smluv zdravotními pojišťovnami a jejich smluvními poskytovateli zdravotní péče,
 5. spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví na přípravě předpisů mezinárodního práva a českých právních předpisů, souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP
 6. součinnost při řešení sporů včetně spolupráce s příslušnými státními orgány a orgány sociálního zabezpečení,
 7. správní pomoc a poradenská činnost ve vztahu k zahraničním i domácím institucím a pojištěncům, včetně zajištění kalkulace refundovatelné ceny péče na žádost zahraniční instituce
 8. shromažďování, zpracování, evidence a analýzy dat a číselných údajů pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, zpracování dat nutných k zajištění očkování a úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví (clearingové centrum) a dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích
 9. zajištění dokladů, datových sad, datového rozhraní a odpovídajících metodik pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, včetně správy a rozvoje informačního systému pro realizaci mezinárodních smluv.
 10. činnost v rámci orgánů EU
 11. plnění dalších úkolů dle vyžádání Rady Kanceláře ZP, členských zdravotních pojišťoven České republiky, případně orgánů státní správy, věcně souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP dle předchozích bodů tohoto článku.

čl. 4

Vznik a zánik členství

 1. Novým členem Kanceláře ZP se může stát každá zdravotní pojišťovna, působící v České republice. Předpokladem přijetí je podání písemné přihlášky, v níž se zdravotní pojišťovna zaváže plnit Stanovy Kanceláře ZP. Členství vzniká dnem, kdy o přijetí za člena rozhodne Rada Kanceláře ZP.
 2. Členství v Kanceláři ZP zaniká:
  1. rozhodnutím člena o vystoupení z Kanceláře ZP, toto rozhodnutí je člen povinen sdělit Kanceláři ZP písemně; členství v Kanceláři ZP zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláři ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství,
  2. ztrátou právní osobnosti člena Kanceláře ZP,
  3. vyloučením člena Kanceláře ZP pro opakované nebo závažné porušování ustanovení těchto stanov. Členství zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláře ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.
  4. odejmutím povolení členské zdravotní pojišťovně k provádění veřejného zdravotního pojištění. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.


čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Členové Kanceláře ZP uplatňují prostřednictvím delegovaných zástupců Kanceláře ZP tato práva:
  1. volit a být volen do orgánů Kanceláře ZP a podílet se na rozhodování o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP v rozsahu a způsobem upraveným v těchto Stanovách,
  2. být informován o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP,
  3. kontrolovat doklady a písemnosti Kanceláře ZP,
  4. nahlížet do všech dokladů a písemností Kanceláře ZP.
 2. Povinnosti členů:
  1. napomáhat podle svých možností činnosti Kanceláře ZP,
  2. řídit se stanovami a přijatými rozhodnutími Kanceláře ZP,
  3. platit řádně a včas zálohy na podíl nákladů spojených s činností Kanceláře ZP

 

čl. 6

Organizační struktura a orgány Kanceláře ZP

 1. Orgány Kanceláře ZP jsou:
  1. Rada Kanceláře ZP
  2. ředitel

 

čl. 7

Rada Kanceláře ZP

 1. Rada Kanceláře ZP je nejvyšším orgánem spolku, který je složen ze zástupců svých členů, přičemž každý člen deleguje do tohoto orgánu jednoho stálého zástupce a dva náhradníky.
 2. Rada Kanceláře ZP:
  1. rozhoduje o mandátu pro jednání o zásadních otázkách předmětu činnosti Kanceláře ZP (viz čl. 3 bod 1-11) a schvaluje podkladové materiály pro jednání a jejich výsledky,
  2. schvaluje změny Stanovy
  3. volí a odvolává ředitele,
  4. rozhoduje o přijetí za člena Kanceláře ZP
  5. schvaluje rozpočet na vlastní činnost Kanceláře ZP,
  6. kontroluje činnost Kanceláře ZP, vedení účetnictví,
  7. schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu,
  8. rozhoduje o zrušení Kanceláře ZP s likvidací nebo o její přeměně
  9. schvaluje pořízení dlouhodobého majetku dle čl. 11, odst. 8
  10. rozhoduje o vyloučení člena Kanceláře ZP
 3. Rada Kanceláře ZP se schází nejméně čtyřikrát ročně a dále dle potřeby. Rada Kanceláře ZP volí na první schůzi předsedajícího pro řízení této schůze. Na každé schůzi volí předsedajícího, který svolává další Radu Kanceláře ZP, řídí ji a plní funkci koordinátora mezi Radou Kanceláře ZP a ředitelem Kanceláře ZP.
 4. Projednání otázek souvisejících s plněním funkce styčného místa pro provádění mezinárodních smluv v Radě Kanceláře ZP se má právo zúčastnit i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí s hlasem poradním.

čl. 8

Ředitel

 1. Ředitel je statutárním zástupcem Kanceláře ZP a může být zároveň jejím zaměstnancem. Ředitele volí a odvolává Rada Kanceláře ZP. Ředitel musí pro výkon své funkce splňovat podmínky stanovené §152 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a nesmí být u něj dána žádná z překážek pro výkon funkce člena statutárního orgánu ve smyslu §63 až 67, respektive člena představenstva ve smyslu §441 a §442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Podepisování za Kancelář ZP se děje tak, že k názvu připojí ředitel svůj podpis.

.

čl. 9

Hlasování

 1. Rada Kanceláře ZP, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci členů, kteří disponují nejméně 75% ze všech hlasů Rady Kanceláře
 2. Celkový počet hlasů je 100 a je rozdělen mezi jednotlivé členy Kanceláře ZP podle aktuálního počtu pojištěnců se zohledněním skutečnosti, že každá zdravotní pojišťovna je samostatným právním subjektem. Pro získání hlasu v Radě Kanceláře ZP musí členská zdravotní pojišťovna registrovat nejméně 50 000 pojištěnců. Způsob výpočtu aktuálního počtu hlasů jednotlivých zdravotních pojišťoven je upraven klíčem uvedeným v příloze č. 1. Usnesení Rady Kanceláře ZP jsou přijímána nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady Kanceláře Usnesení o způsobu přeúčtování mezi styčnými orgány vyžaduje souhlas všech členů Rady Kanceláře ZP. Usnesení o znění a změnách Stanov a o volbě a odvolání ředitele vyžadují dvoutřetinovou většinu všech hlasů Rady Kanceláře ZP.
 3. Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) tohoto čl. se provádí 1x ročně, vždy k 1.1. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou. Další aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se provede k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nová členská zdravotní pojišťovna dosáhla dle příslušného přerozdělení před opravou počtu 50 000 pojištěnců. Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se dále provede vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaniklo členství zdravotní pojišťovny v souladu s čl. 4, odst.2) Stanov.
 4. Zástupce podle čl. 7 odst. 4 v Radě Kanceláře ZP je oprávněn požádat o pozastavení realizace usnesení Rady Kanceláře ZP na dobu nejdéle 60 dnů; je-li důvodem rozpor s obsahem příslušné mezinárodní smlouvy, Rada Kanceláře ZP požadavku vyhoví. Zdůvodnění výhrady k usnesení předloží výše uvedený zástupce Radě Kanceláře ZP, která znovu posoudí usnesení a v případě, že bude trvat na původní verzi, podléhá usnesení schválení správními radami jednotlivých ZP.

 

čl. 10

Stálé pracoviště CMU

 1. Kancelář ZP má stálé pracoviště ve svém  sídle. Počet zaměstnanců je určován Radou Kanceláře ZP dle potřeby spojené se zajištěním předmětu činnosti.

.

čl. 11

Hospodaření

 1. Prostředky potřebné k financování provozu Kanceláře ZP získává Kanceláře ZP od svých členů (zdravotních pojišťoven) formou záloh na činnost. Dalším zdrojem jsou úroky z bankovních účtů, které Kancelář ZP zřizuje a z případných kladných kurzových rozdílů.
 2. Jednotlivé zdravotní pojišťovny složí finanční zálohy na činnost Kanceláře ZP. Podíl z celkové výše zálohy připadající na jednotlivou ZP se vypočte podle poměru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, které měla každá ZP v předchozím roce. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou.
 3. Výše příspěvku na činnost Kanceláře ZP hrazená novým členem Kanceláře ZP za rok, ve kterém došlo k přijetí, je určena dodatečně podle poměru počtu pojištěnců této ZP k celkovému počtu pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při 12. přerozdělení před opravou v daném roce. Takto určená částka bude finančně vypořádána v rámci 1. dílčí zálohy, tj. bude připočtena k 1. dílčí záloze hrazené novým členem na činnost Kanceláře ZP v následujícím roce. O takto stanovenou částku se poměrně sníží 1. dílčí zálohy ostatních ZP na činnost v následujícím roce.
 4. Při uzavírání účetnictví (hospodaření) se provede vyúčtování nákladů Kanceláře ZP vůči poskytnutým zálohám. Zohlední se vnitřní výnosy Kanceláře ZP (bankovní úroky, kladné kurzové rozdíly) a je-li výsledkem ztráta, rozdělí se způsobem dle odst. 2 mezi jednotlivé ZP.
 5. Kancelář ZP účtuje podle vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace.
 6. Pro zajištění činností Kanceláře ZP prováděných podle těchto stanov zřizuje Kancelář ZP bankovní účty v tuzemské bance.
 7. Hospodaření, účetnictví a účetní závěrka Kanceláře ZP podléhá auditu.
 8. Při svém hospodaření postupuje Kancelář ZP podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kancelář ZP nesmí nabývat nemovitosti. Pořízení dlouhodobého majetku schvaluje Rada Kanceláře ZP a toto pořízení podléhá právu veta jednotlivých členů Kanceláře ZP. Ministerstvo zdravotnictví ČR může poskytnout na činnost Kanceláře ZP finanční prostředky, jako nenávratnou dotaci. V případě, že neurčí tituly použití těchto prostředků, slouží tyto k úhradě zřizovacích a provozních nákladů Kanceláře ZP. V hospodaření Kanceláře ZP se započítají jako výnos a v jejich výši je snížena výše záloh na úhradu nákladů od jednotlivých ZP.
 9. Členové Kanceláře ZP neručí za její dluhy

 

čl. 12

 

Zánik Kanceláře ZP

 1. Kancelář ZP zaniká:
  1. výmazem ze spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí Kanceláře ZP
  2. výmazem ze  spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí soudu
 2. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace.

V Praze dne 1. 1. 2016

 

Aktualizováno: 20. 2. 2018 9:23

Dnes (12.2.2018) byla ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněna nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení, která upravuje i otázky zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče. Smlouva je platná již od 1.12.2017. Zdravotní pojišťovny budou vyžadovat plnění povinností plynoucích ze smlouvy od data jejího uveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv. Nároky plynoucí ze smlouvy lze uplatnit zpětně od 1.12.2017.
Jaké změny například přináší?
1)    Zaměstnané osoby a OSVČ jsou pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění toho státu, kde je činnost vykonávána.
2)    Pojištěnci cestující do druhého státu mají nárok na poskytnutí neodkladné péče na účet své pojišťovny
3)    Důchodci, kteří se odstěhovali do druhého státu, mají nárok na plnou péči na účet pojišťovny státu vyplácejícího důchod
4)    Pojišťovna po předchozím souhlasu uhradí svým pojištěncům plánovanou péči ve druhém státě
5)    Vyslaní pracovníci do druhého státu budou mají nárok na péči v plném rozsahu na účet své zdravotní pojišťovny
Text smlouvy a správního ujednání naleznete v sekci "Právní předpisy".

V Praze dne 12.2.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 12. 2. 2018 16:23

Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil podmínky první dočasné úhrady přípravku Blincyto. Kancelář zdravotního pojištění z.s. bude sběr a zpracování dat tohoto přípravku projednávat na jednání Národní rady VILP (28. 2. 2018, viz. Kalendář akcí).

V Praze dne 29.1.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

 

Aktualizováno: 29. 1. 2018 8:51

Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil podmínky první dočasné úhrady přípravku Cyramza. Kancelář zdravotního pojištění z.s. sběr a zpracování dat tohoto přípravku projednala na jednání Národní rady VILP (24.1.2018, viz. Kalendář akcí)

V Praze dne 25.1.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 25. 1. 2018 10:19


Před odjezdem

Zkontrolujte, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Maltě ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Maltě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Zdravotní péče na Maltě

Nemocniční péče - Mater Dei Hospital, Msida - tel.: +356 2545 0000, Gozo General Hospital, Gozo - tel.: +356 2156 1600. Pokud se nejedná o akutní případ, je třeba doporučení praktického lékaře.

Zdravotnická centra:

 • Floriana Health Centre – tel.: +356 2124 3314 nebo +356 2568 0000
 • Gzira Health Centre – tel.: +356 2134 4766 nebo +356 2133 4244, +356 2260 9000
 • Qormi Health Centre – tel.: +356 2148 4450-3
 • Paola Health Centre – tel.: +356 2169 1314 -5, +356 2180 5157, +356 2367 5000
 • Cospicua Health Centre – tel.: +356 2167 5492 nebo +356 2397 2000
 • Mosta Health Centre – tel.: +356 2141 1065; +356 2269 5000
 • Rabat Health Centre – tel.: +356 2145 9082 nebo +356 2256 3000
 • Victoria Gozo General Hospital / Health Centre – tel.: +356 2156 1600, +356 2215 6820
 • Birkirkara Health Centre - tel.: +356 2149 4960, +356 2277 4000

 

Akutní stomatologickou péči Vám zdarma poskytne Mater Dei Hospital. Rozsah hrazené stomatologické péče je velmi omezený.

První pomoc: 112 nebo 196.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologická péče - akutní - bez spoluúčasti (pouze v Mater Dei Hospital). Obecně ale není stomatologická péče hrazena z pojištění.

Léky - 100 procent (léky během hospitalizace, po dobu tří dnů bez spoluúčasti)

Akutní transport - bez spoluúčasti

Úhrada nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li na Maltě toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou maltskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Kde získat více informací

Directorate Health Care Funding,
Ground Floor, Ex-Outpatients' Block, St. Luke's Hospital, G'Mangia PTA 1010
tel.: +356 2595 2400
entitlement.health@gov.mt, www.ehealth.gov.mt

Pokud jedete na Maltu za plánovanou péčí, získáte bližší informace u národního kontaktního místa:

Ministry for Health - Department for Policy of Health
tel.: +356 2595 2400, +356 2299 2381
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., http://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx

 

Kontakty na české zastupitelské úřady


Velvyslanectví České republiky v Itálii
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, Roma 00192
tel.: +39063609571-3, nouzová linka: +39335310450
fax: +39063244466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
www.mzv.cz/rome
Diplomatická a konzulární působnost pro Maltskou republiku.

 

 Uvedené údaje jsou platné k 1.5.2019.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 8:04

Na web Kanceláře ZP byl umístěn odkaz na portál statistik vykázané nemocniční péče a statistická zpráva o poskytování hrazené přeshraniční péče v EU v roce 2016“.

V Praze dne 24.11.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 24. 11. 2017 13:52

O Clearingovém centru

Hlášení, formuláře ke stažení

Metodiky provádění pravidelného očkování

Ověření odevzdání hlášení

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

Aktualizováno: 18. 8. 2017 7:44

Aktualizováno: 21. 7. 2017 8:40

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i