COVID-19 – zahraniční pojištěnci

Aktualizováno: 11. 6. 2021 7:52

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec (pojištěnec EU, EHP, Švýcarska, Spojeného království a států, s nimiž má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči – Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž jeho rozsah může být limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Testování

Od 1.6.2021 hradí zdravotní pojišťovna českým pojištěncům dvakrát měsíčně PCR test a jedenkrát týdně antigenní test. V případě pozitivního antigenního testu potom zdravotní pojišťovna hradí konfirmační PCR test.

Zahraniční pojištěnce nelze diskriminovat. Je u nich však třeba rozlišovat na jaký rozsah péče mají nárok. Těm, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům. U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění je nutné posoudit, zda je testování nezbytné. KZP má za to, že se o nezbytnou péči jedná zejména u dlouhodobějších pobytů (nikoliv jen krátkodobých, např. víkendových, turistických pobytů). Smyslem testování je otestovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem otestování.

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na testování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Obecné informace k testování zde.

Očkování

Očkování proti koronaviru bylo zařazeno do služeb hrazených ze zdravotního pojištění. To znamená, že je hrazeno českým i zahraničním pojištěncům v mezích jejich nároku. Zahraniční pojištěnci mají nárok na očkování za stejných podmínek jako čeští pojištěnci (např. věkové kritérium, zdravotní stav, povolání atp.).

Zahraničním pojištěncům, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům, tj. včetně očkování. Zahraniční pojištěnci, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění a s průkazem se výpomocně zaregistrovali u české výpomocné zdravotní pojišťovny a bylo jim přiděleno výpomocné číslo pojištěnce, mají na očkování také nárok za stejných podmínek jako čeští pojištěnci. Vzhledem k epidemiologické situaci má KZP za to, že očkování je nezbytnou péčí. Smyslem je naočkovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem očkování.

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na očkování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Od 11.6.2021 je zpřístupněno očkování i osobám pojištěným pouze u komerčních pojišťoven a samoplátcům. Více informací o očkování samoplátců zde.

Obecné informace k očkování zde.

 

V Praze dne 11.6.2021
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele