COVID-19 – zahraniční pojištěnci

Aktualizováno: 9. 4. 2021 12:36

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec (pojištěnec EU, EHP, Švýcarska, Spojeného království a států, s nimiž má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči – Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž jeho rozsah může být limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

PCR test

U tohoto typu testování má český pojištěnec nárok na úhradu testování zdravotní pojišťovnou pouze, pokud je indikováno ošetřujícím lékařem nebo hygienikem. Pokud taková indikace není, nese náklady sám pojištěnec.

Stejná pravidla platí pro zahraničního pojištěnce, který má v ČR nárok na plnou péči (např. s formulářem S1, žlutým průkazem pojištěnce), nezbytnou péči (s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo žlutým průkazem zdravotního pojištění). Plánované přicestování do ČR za takovouto péčí není pravděpodobné.

Antigenní test

Čeští pojištěnci se mohou nechat otestovat, pokud předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lze se nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny. Vyšetření se neprovádí u osob, u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu. Za těchto podmínek je test českému pojištěnci hrazen.

Zahraniční pojištěnce nelze diskriminovat. Je u nich však třeba rozlišovat na jaký rozsah péče mají nárok. Těm, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům. U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění je nutné posoudit, zda je antigenní testování nezbytné. Vzhledem k epidemiologické situaci má KZP za to, že se o nezbytnou péči jedná zejména u dlouhodobějších pobytů (nikoliv jen krátkodobých, např. víkendových, turistických pobytů). Smyslem antigenního testování je otestovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem otestování.*

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na testování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Obecné informace k antigennímu i PCR testování zde.

Očkování

Očkování proti koronaviru bylo zařazeno do služeb hrazených ze zdravotního pojištění. To znamená, že je hrazeno českým i zahraničním pojištěncům v mezích jejich nároku. Zahraniční pojištěnci mají nárok na očkování za stejných podmínek jako čeští pojištěnci (např. věkové kritérium, zdravotní stav, povolání atp.).

Zahraničním pojištěncům, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům, tj. včetně očkování. Zahraniční pojištěnci, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění a s průkazem se výpomocně zaregistrovali u české výpomocné zdravotní pojišťovny a bylo jim přiděleno výpomocné číslo pojištěnce, mají na očkování také nárok za stejných podmínek jako čeští pojištěnci. Vzhledem k epidemiologické situaci má KZP za to, že očkování je nezbytnou péčí. Smyslem je naočkovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem očkování.

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na očkování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Očkování osob pojištěných u komerčních pojišťoven nebo samoplátců zatím není umožněno. Ministerstvo zdravotnictví připravuje potřebné změny.

Obecné informace k očkování zde.

 

V Praze dne 8.4.2021
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele