Jste zde: Home Uncategorised O Kanceláři ZP

Centrum mezistátních úhrad (CMU) je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům.

Vzniklo v roce 2001 na základě výzvy k založení a následného pověření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Vznik styčného orgánu byl nezbytným předpokladem institucionálního zabezpečení provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a následně i práva Evropských společenství. Od 1.5.2004 vykonává CMU funkce styčného orgánu ČR nejen na základě zmocnění daného jednotlivými mezinárodními smlouvami, ale i na základě přímo závazného a účinného nařízení Rady EHS 574/72.

CMU je sdružením právnických osob (zdravotních pojišťoven). CMU je jedinou institucí, sdružující všechny české veřejné zdravotní pojišťovny. Řeší horizontální otázky systému poskytování zdravotní péče při provádění přímo účinného mezinárodního práva. Statutárním zástupcem CMU je ředitel. Nejvyšším orgánem je správní Rada CMU. Na činnosti rady se kromě statutárních zástupců pojišťoven významně podílí i zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.

CMU zabezpečuje zejména následující činnosti:

Informační servis

Shromažďujeme a poskytujeme veškeré informace o provádění práva Evropských společenství a mezinárodních smluv, pokud jde o oblast zdravotní péče. Prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, tisku, telefonické a e-mailové služby informujeme české i zahraniční pojištěnce o jejich právech, vznikajících na základě mezinárodního práva a o administrativních procedurách potřebných k jejich uplatnění. Informační servis poskytujeme i českým a zahraničním institucím a zaměstnavatelům.

Poradenská činnost

Zajišťujeme poradenství pro

  • České i zahraniční zdravotní pojišťovny
  • Ostatní české i zahraniční nositele sociálního pojištění
  • České pojištěnce a zaměstnavatele
  • Zahraniční pojištěnce a zaměstnavatele
  • Česká zdravotnická zařízení
  • Zahraniční zdravotnická zařízení

v právních, administrativních i technických otázkách, týkajících se nároku na věcné dávky zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění při pobytu (bydlišti) českých pojištěnců v zahraničí nebo při pobytu (bydlišti) cizích pojištěnců na území České republiky, stejně tak jako při vycestování za zdravotní péčí do jiného státu, zejména pokud jde o

  • instituce, právní předpisy, způsob uplatnění nároku, doklady a jiné konkrétní otázky, vyplývající z mezinárodních smluv a práva EU
  • otázky zúčtování nákladů v případě zdravotní péče během přechodného pobytu nebo bydliště českých pojištěnců v určitém evropském nebo smluvním státě
  • otázky související s výpomocným poskytováním zdravotní péče ze strany českých zdravotních pojišťoven za cizí pojištěnce, pobývající či bydlící v České republice
  • CMU zajišťuje poradenskou činnost pro zaměstnance, zaměstnavatele i instituce v otázkách souvisejících s příslušností k právním předpisům o sociálním a zdravotním pojištění a s odvodovou povinností

Metodická činnost

Pro zajištění provádění mezinárodního práva na území České republiky CMU zpracovává metodiky pro české zdravotní pojišťovny, česká zdravotnická zařízení i pojištěnce.

Zodpovídá též za zpracování a zajištění dokladů pro provádění mezinárodních závazků ČR – např. koordinace zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

Příslušnost k právním předpisům

CMU je spolu s Českou správou sociálního zabezpečení spoluodpovědné za posuzování žádostí o výjimku z příslušnosti k českým, nebo zahraničním právním předpisům o sociálním zabezpečení.

Od 1.5.2010 je CMU zodpovědné i za řešení horizontálních otázek souvisejících s příslušností k právním předpisům neaktivních osob.

Zúčtování nákladů

Náklady na věcné dávky, které obdrželi čeští pojištěnci ve státech EU a smluvních státech, stejně tak jako náklady na věcné dávky poskytnuté a výpomocně uhrazené českými zdravotními pojišťovnami pojištěncům ze států EU a ze smluvních států na území České republiky se mezistátně hradí prostřednictvím CMU. O podmínkách zúčtování těchto nákladů jedná CMU s partnerskými styčnými institucemi v ostatních státech.

Statistiky

CMU vede statistiky, které slouží orgánům státní správy i zdravotním pojišťovnám k lepšímu plánování předpokládaných příjmů a výdajů, spojených s mezinárodními závazky ČR.

Dohody

CMU uzavírá se zahraničními styčnými místy dohody, usnadňující praktické a efektivní provádění mezinárodních smluv. Týkají se například frekvence provádění vzájemných úhrad, sjednávání zálohových plateb za poskytnutá plnění, sporných případů, výkladu právních ustanovení, používání dokladů, telematické výměny mezi státy a dalších praktických otázek.

Správní pomoc

CMU poskytuje správní pomoc v konkrétních případech českým i zahraničním pojištěncům, nositelům zdravotního pojištění, zdravotnickým zařízením a zaměstnavatelům. V rámci správní pomoci například zprostředkuje uplatnění nároků českých zdravotních pojišťoven na vymáhání pojistného, nebo na náhradu škody v těch státech, s nimiž to umožňuje mezinárodní smlouva. Stejnou činnost, včetně zajišťování vyžádaných dokladů a podkladů zajišťuje pro zahraniční nositele pojištění na území ČR. Pro české i zahraniční poskytovatele zdravotní péče zajišťuje CMU dodání nárokových dokladů o pojištění ošetřených osob.

Spolupráce s orgány státní správy

CMU se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí podílí na přípravě nových mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a správních ujednání k těmto smlouvám. Centrum se spolu s orgány státní správy úzce podílí na přípravě nových norem evropského práva v této oblasti. Centrum spolupracuje na přípravě českých legislativních změn, týkajících se zdravotního pojištění.

Účast v evropských orgánech

Pracovník CMU je členem Technické komise a Účetní komise (v rámci DG Employment), které řeší praktické otázky a důsledky koordinace systémů sociálního zabezpečení. CMU na expertní úrovni podporuje činnost zástupců ČR v rámci Správní komise a Skupiny pro sociální otázky Evropské rady.

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i