Odložení Brexitu bylo schváleno Evropskou unií i Spojeným královstvím, a to na 31.10.2019 s tím, že se jedná o nejzazší možný termín s možností zkrácení. Původní datum tedy již neplatí. Brexit může mít dopad i na zdravotní pojištění a poskytování péče jak Čechů žijících v UK, tak Britů žijících v ČR. Bohužel ani nadále není zřejmé, jaký scénář přesně nastane. Níže uvádíme tři možné varianty. Informace se mohou průběžně měnit. Sledujte prosím aktuální situaci.

 

Scénář 1 – Odklad brexitu na později

Pokud se brexit odloží na později, budou se dosavadní pravidla (nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009) aplikovat i nadále beze změny do nově stanoveného data brexitu. V tomto režimu se aktuálně nacházíme. Není zcela vyloučeno, že by se termín znovu prodloužil.

Scénář 2 – brexit s dohodou

Pokud bude nakonec schválena výstupová dohoda (Withdrawal Agreement), budou všechna dosavadní pravidla platit až do konce roku 2020.

Scénář 3 – brexit bez dohody

Pokud se EU s UK nedohodne a ani se brexit neodloží na později, bude UK v pozici třetího státu s určitými výhodami pro osoby, které byly před datem brexitu v přeshraniční situaci. Kromě českého zákona o brexitu, který se nijak nedotýká zdravotního pojištění, bylo přijato nařízení EP a Rady (EU) č. 2019/500, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie. Toto nové nařízení obsahuje pravidlo o rovném zacházení, princip asimilace skutečností a sčítání dob pojištění. Nařízení by mělo být účinné od data brexitu.

Z možných scénářů by měl tento největší a okamžitý dopad do zdravotního pojištění.

Ačkoliv to nepředpokládáme, může i v rámci tohoto scénáře dojít k dílčím změnám. Sledujte prosím aktuální dění.

Níže uvádíme typické životní situace a související změny.

 

 A) ČEŠTÍ OBČANÉ

a. Čeští občané, pracující nebo podnikající před datem brexitu v UK

 Situace z hlediska pojištění v UK se bude řídit čistě britskými předpisy. Ačkoliv Velká Británie deklaruje vstřícný postoj vůči občanům EU žijícím v UK, je možné, že dojde k nějakým změnám. Bližší informace poskytnou britské úřady.

Z hlediska pojištění v ČR je důležité zejména to, že ve vztahu k UK skončí zákaz dvojího pojištění, vyplývající z evropských nařízení. Na dotčené osoby se začnou aplikovat samostatně české předpisy o zdravotním pojištění.  Osoby s trvalým pobytem v ČR by tak měly být v principu pojištěny v ČR, a to i v případě výkonu pracovní činnosti, nebo bydliště v UK. Z českého pojištění mohou být osoby dlouhodobě pobývající v jiném státě vyňaty pouze na základě odhlášení v souladu s §8 odst. 4 a 6 zákona č. 48/1997 Sb. o zdravotním pojištění. S ohledem na specifickou situaci brexitu a potřebu zachování právní jistoty občanů bylo dohodnuto, že u osob, kterým na základě výdělečné činnosti v UK vzniklo před datem brexitu výlučné pojištění tamtéž, nebude po návratu do ČR výslovné odhlášení vyžadováno. Pokud tedy osoba začala podléhat před datem brexitu britským předpisům, nebude třeba se znovu odhlašovat. Po návratu do ČR bude ale v souladu se zákonem vyžadováno doložení dob pojištění v UK. Tato doba musí v souladu s českým předpisem dosáhnout alespoň 6 měsíců. Pokud bude délka pojištění v UK kratší, bude vyžadováno doplacení pojistného v ČR za dobu po brexitu.

Příklad:

Český občan je od 1.1.2019 zaměstnán v UK. Na základě práva EU podléhá pouze britským předpisům o sociálním a zdravotním pojištění. Z českého pojištění je automaticky za zákona vyloučen. Dne 30.9.2019 ukončí v UK výdělečnou činnost a vrátí se do ČR. Požádá o přijetí do českého zdravotního pojištění. Česká ZP ověří dobu pojištění v UK. Vzhledem k tomu, že délka pojištění v UK přesahuje 6 měsíců, uzná celou dobu za dobu odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí dle českého zákona. Nebude za dobu po brexitu (tj. od 1.4.2019) vyžadovat doplacení pojistného.    

 b. Čeští pojištěnci/občané, žijící a registrovaní v UK dlouhodobě

(čeští sólo-důchodci, čeští dlouhodobě vyslaní pracovníci, či diplomaté, rodiny osob pracujících v ČR apod.)

Čeští pojištěnci, registrovaní v UK, ztrácejí nárok na poskytování plné péče na základě vystavených nárokových dokladů S1, E106, E109, E121, které ve vztahu k UK přestávají datem brexitu platit.

V případě ekonomicky neaktivních osob, které nemají v ČR trvalý pobyt, bude české pojištění ukončeno.

Příklad: Manželka pracovníka, zaměstnaného v ČR, žije v UK. Je zde  registrovaná na základě českého nárokového dokladu S1. Dnem brexitu přestává její registrace platit. Česká ZP nadále nebude do UK hradit náklady na její zdravotní péči. Pokud bude splňovat britské podmínky pro nárok na zdravotní péči z britského veřejného systému, bude nadále odkázána na tento systém.  Pokud půjde o osobu bez trvalého pobytu v ČR, bude jí české zdravotní pojištění ukončeno.

c. Čeští pojištěnci, cestující do Británie krátkodobě

(např. turisté, krátkodobě vyslaní pracovníci, studenti kurzů apod.)

Čeští pojištěnci ztrácejí nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet své zdravotní pojišťovny na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Doporučujeme tedy pro pobyt v UK uzavřít cestovní pojištění.

 

B) BRITŠTÍ OBČANÉ

Zdravotní pojištění se bude řídit nejen zákony upravujícími zdravotní pojištění (zejm. zákon č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění), ale i připravovaným Nařízením Evropského parlamentu a Rady o opatřeních v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. Toto nařízení bude zaručovat osobám, které byly před datem brexitu v přeshraniční situaci, mj. rovnost zacházení.

a. Britské OSVČ, zdravotně pojištěné v ČR

Díky pokračování aplikace principu rovnosti zacházení nebude po britských osobách samostatně výdělečně činných v ČR pro setrvání v systému veřejného zdravotního pojištění vyžadována podmínka trvalého pobytu. Pokud tedy byly tyto osoby pojištěny v ČR před datem brexitu, budou tu pojištěny i poté, bez ohledu na to, jestli mají v ČR trvalý pobyt nebo ne.

 b. Ekonomicky neaktivní občané UK bez trvalého pobytu, žijící v ČR

(např. nezaopatření rodinní příslušníci Britů, pracujících v ČR, nebo osoby, jimž bylo přiznáno skutečné bydliště v ČR)

 Britští ekonomicky neaktivní občané, kteří tu byli pojištění i před datem brexitu budou i nadále pojištěni na základě zásady rovného zacházení bez ohledu na to, jestli mají v ČR trvalý pobyt nebo ne. Rozhodující je jejich skutečné bydliště v ČR.

Příklad:

Nezaopatřená britská rodina pracovníka pracujícího v ČR, která žije v ČR, bude i nadále pojištěna v ČR na základě principu rovného zacházení, bez ohledu na to, jestli má v ČR trvalý pobyt nebo ne.

c. Britští občané zaměstnaní u zaměstnavatele se sídlem v ČR nebo v jiném státě EU (ne UK) a vykonávající práci v ČR

Britští zaměstnanci budou i nadále pojištěni v ČR beze změny.

d. Britští pojištěnci, cestující do ČR na krátkodobý pobyt

Britští pojištěnci ztrácí nárok na poskytnutí nezbytné péče během přechodného pobytu v ČR na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Ten nebude na našem území uznán. Náklady nebudou poskytovatelům v ČR výpomocně hrazeny českými ZP. Nebude možné se na jeho základě u české ZP ani registrovat a současné registrace budou k datu brexitu ukončeny. Britským občanům doporučujeme pro pobyt v ČR uzavřít komerční pojištění.

e. Britští pojištěnci, bydlící a registrovaní v ČR

Datem brexitu přestávají v ČR platit britské nárokové doklady S1, E106, E109, E121. Jejich držitelé se buď mohou za stanovených podmínek stát českými pojištěnci (osoby s trvalým pobytem v ČR), nebo budou muset nést náklady na péči sami (osoby bez trvalého pobytu v ČR).

 

C) PLÁNOVANÉ VYCESTOVÁNÍ ZA ZDRAVOTNÍ PÉČÍ

Změna nastává také v oblasti plánované péče – formulář S2, případně E112, potvrzující nárok na výpomocně hrazené plánované léčení v druhém státě (ať už vystavené českou nebo britskou institucí) přestávají po brexitu platit.

Pokud český pojištěnec vycestoval do UK za plánovanou péčí bez souhlasu své zdravotní pojišťovny na základě Směrnice o právech pacientů (resp. §14 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění), mohou mu české zdravotní pojišťovny proplatit náklady jenom za tu léčbu, která proběhla před datem brexitu.

 

D) VYSLANÍ PRACOVNÍCI, SOUBĚHY ZAMĚSTNÁNÍ/SVČ, VÝJIMKY ATP. (FORMULÁŘ A1)

Datem brexitu přestávají platit vystavené formuláře A1 (potvrzení o příslušnosti k určenému jednomu státu pojištění). Životní situace bude třeba nově posoudit optikou českých a britských předpisů. Pouze v případě, že se  situace dotýká i jiného státu budou nadále aplikovány předpisy EU.

a. Britští pracovníci vyslaní do ČR, osoby vyjmuté z pojištění v ČR (A1 vystavený v UK)

Pokud na území ČR pracuje v okamžiku brexitu britský občan, který má uzavřen pracovní poměr s českým zaměstnavatelem, musí být zaměstnavatelem přihlášen k pojištění v ČR, a to i v případě, že dosud disponoval potvrzením A1, určujícím jeho příslušnost k předpisům UK.

Pokud na území ČR pracuje v okamžiku brexitu britský občan, který nemá s českým zaměstnavatelem pracovní poměr, bude si muset zajistit v případě dlouhodobého pobytu v ČR komplexní komerční zdravotní pojištění pro pobyt v ČR.  

Situace smluvních pracovníků z Británie bude po okamžiku brexitu řešena v souladu s českým zákonem (tzn., budou muset být zpravidla přihlášeni svým českým ekonomickým zaměstnavatelem k českému pojištění)

b. Čeští pracovníci vyslaní do UK, osoby vyjmuté z pojištění v UK (A1 vystavený v ČR)

Situaci českých vyslaných pracovníků popřípadě pracovníků s výjimkou, vykonávajících činnost na území UK po brexitu je nutné řešit s britskými institucemi. Předpokládáme ale, že budou muset být přihlášeni k odvodům do britského systému.

Pro řešení složitějších situací (souběhy, zapojení dalších států do řešení situace apod.) doporučujeme obrátit se se žádostí o konzultaci na kompetentní  pracovníky ČSSZ.  

 

E) SITUACE VZNIKLÉ PO DATU BREXITU

Veškeré situace britských občanů vzniklé až po datu brexitu na území ČR se budou posuzovat pouze podle českých předpisů. K dotčeným osobám se bude přistupovat jako k občanům třetích států. Osoby budou moci být pojištěny, jen pokud budou v ČR zaměstnány, nebo budou mít trvalý pobyt. To mj. znamená, že bude požadován trvalý pobyt i pro pojištění OSVČ.

V situacích, které se týkají i jiného členského státu EU, se bude aplikovat i nařízení EP a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí.

Ačkoliv je naším cílem poskytnout úplné informace, je pravděpodobné, že výše uvedené nepokryje všechny možné životní situace. Stejně tak se může situace proměnit díky proměnlivému vývoji na politické scéně. Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme Vás informovat. Sledujte prosím aktuální situaci.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky tel.: +420 236 033 411. Rádi Vám pomůžeme.

V Praze dne 24.4.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, IČ: 70938393,
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i