Jste zde: Home Uncategorised Novela nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009
Dne 8.6.2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Novelou bylo mj. doplněno znění čl. 13 odst. 1 nařízení š. 883/2004, v důsledku čehož dochází ke změně při posuzování příslušnosti k právním předpisům (tzn. určení státu pojištění) v případě, kdy je osobou vykonáváno zaměstnání na území dvou a více členských států. Pravidla byla doplněna následujícím způsobem:

1. Pokud zaměstnanec vykonává podstatnou část své činnosti (tj. že na činnost vykonávanou ve státě bydliště připadá alespoň 25% pracovní doby nebo odměny) ve státě bydliště, podléhá právním předpisům členského státu bydliště.

2. Nevykonává-li zaměstnanec podstatnou část činnosti ve státě svého bydliště, pak platí, že:

a) má-li pouze jednoho zaměstnavatele, nebo má-li více zaměstnavatelů sídlících pouze v jediném členském státě, podléhá právním předpisům tohoto členského státu, na jehož území má/mají zaměstnavatel/-é sídlo nebo místo podnikání,

b) má-li dva nebo více zaměstnavatelů sídlících ve dvou členských státech, z nichž jedním je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům toho z uvedených dvou států, který není státem bydliště osoby,

c) má-li dva nebo více zaměstnavatelů, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v různých členských státech jiných, než je stát bydliště, pak zaměstnanec podléhá předpisům státu bydliště.

Novým čl. 11 odst. 5 nařízení č. 883/2004 bylo dále doplněno pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům pro členy letové posádky nebo posádky palubních průvodčích. Činnost, kterou vykonávají v oblasti osobní nebo nákladní letecké dopravy, se považuje za činnost vykonávanou v členském státě, ve kterém se nachází jejich mateřské letiště.

Novela nařízení č. 883/2004 nabude účinnosti 20. dnem po její publikaci v Úředním věstníku, tj. 28.6.2012.

V Praze dne 12.6.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i