Ministři zdravotnictví členských států EU dnešního dne dosáhli politické shody nad návrhem směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Aktualizováno: 7. 6. 2010 23:00
Na dnešním zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rady EPSCO) v Lucemburku se ministrům zdravotnictví členských států EU podařilo dosáhnout politické dohody nad návrhem Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
Cílem návrhu je zejména zajištění práv pacientů při plánovaném čerpání zdravotní péče v jiném členském státě EU, včetně nároku na úhradu nákladů takové péče do výše, jakou by zdravotní pojišťovna uhradila, pokud by tuto péči čerpali ve státě, kde jsou pojištěni.  Předpokladem úhrady je, že je tato péče součástí dávek, na které má pojištěnec ve státě pojištění nárok. Velký důraz se rovněž klade na bezpečnost a kvalitu poskytované zdravotní péče. Důležitým předpokladem praktické aplikovatelnosti jsou potom mechanismy, které mají jednotlivým členským státům umožnit zachovat finanční udržitelnost svých zdravotních systémů, zejména možnost zavést systém předchozí autorizace u některých typů péče (např. péče vyžadující hospitalizaci nebo vysoce specializovanou lékařskou  infrastrukturu nebo vybavení ).
Dohodnutý kompromis je výsledkem téměř dvouletých a velmi obtížných jednání na expertní i politické úrovni na půdě Rady. Evropský parlament vydal své stanovisko k návrhu již v dubnu 2009 a nyní se bude k postoji Rady vyjadřovat ve druhém čtení. Legislativní proces na úrovni EU tedy ještě není ukončen a finální text směrnice není znám.