Jste zde: Home Uncategorised

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec (pojištěnec EU, EHP, Švýcarska, Spojeného království a států, s nimiž má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči – Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž jeho rozsah může být limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Číst dál: COVID-19...

Aktualizováno: 9. 4. 2021 12:36

Vycestování do jiného státu EU za účelem čerpání zdravotní péče bez souhlasu své zdravotní pojišťovny

 • v těchto případech si v každém případě musí pojištěnec domluvit podmínky léčení a uhradit náklady na poskytnutou zdravotní péči ve státě ošetření sám.
 • po návratu do ČR má pojištěnec na základě §14 zákona č. 48/1997 Sb. nárok na refundaci vynaložených nákladů do výše české ceny stejných zdravotních služeb.
 • nárok na refundaci v případě neodsouhlasené péče trvá pouze v případě, že šlo o služby poskytnuté na území státu EU (nevztahuje se tedy na péči poskytnutou např. v Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu (země EHP), nebo Švýcarsku)
 • podmínkou refundace je, že jde o péči v ČR poskytovanou a hrazenou ze zdravotního pojištění a že byly splněny podmínky dané českými právními předpisy pro převzetí nákladů zdravotní pojišťovnou (např. předpis léku od lékaře příslušné odbornosti).
 • podmínkou dále je, že pojištěnec před podáním žádosti prokazatelně péči uhradil zahraničnímu poskytovateli a spolu se žádostí předložil takové doklady, ze kterých vyplývá, jaké služby mu byly v druhém státě poskytnuty.

Postup při podání žádosti o náhradu vynaložené částky (refundaci)

 • Na posouzení nároku na refundaci nákladů se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 • Žádost o refundaci musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí z ní být patrno:

- kdo ji činí,
- které věci se týká a co se navrhuje
- musí v ní být uvedeno jméno, příjmení, datum narození osoby a místo jejího trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
- musí obsahovat označení zdravotní pojišťovny, které je určeno,
- podpis osoby, která ji podává, nebo podpis osoby, oprávněné jednat za pojištěnce na základě plné moci (v tom případě by měla být přiložena též plná moc).

 • Nad rámec náležitostí stanovených ve správním řádu musí žádost obsahovat doklad dostatečně specifikující poskytnutou péči (služby a zboží, např. léky) a důvěryhodný doklad o uhrazení péče.
 • Žadatel v žádosti uvede, zda žádá o úhradu na ověřené bankovní spojení evidované pojišťovnou, nebo o úhradu poštovní poukázkou (pokud chce úhradu provést na jiný, než evidovaný účet, musí pojišťovně nahlásit nové ověřené bankovní spojení).
  Vzor žádosti
 • Zdravotní pojišťovna posoudí, zda lze poskytnuté služby ztotožnit se službami poskytovanými v rámci ČR. Pokud ano, stanoví hodnotu refundovatelné částky a rozhodnutím informuje pojištěnce o částce, která bude nahrazena. Pokud nejde o službu v ČR hrazenou, vydá ZP negativní rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je kromě výrokové části také poučení o možnosti odvolání k rozhodčímu orgánu pojišťovny.

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Aktualizováno: 23. 3. 2021 12:53

Na základě doporučení odborného panelu dne 25.2.2021 byl do Katalogu ukazatelů kvality a výkonnosti zdravotních služeb zařazen nový výsledkový ukazatel v oblasti neurologie. Zahrnuje detailní výstupy 30denní mortality pacientů hospitalizovaných v ČR s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Poskytovatelé, zřizovatelé, zdravotní pojišťovny a další subjekty mají k dispozici výsledky měření tohoto i dalších ukazatelů na Portálu ukazatelů kvality.

Aktualizováno: 18. 3. 2021 9:25

Od roku 2004, kdy se ČR stala členem Evropské unie, hradí české zdravotní pojišťovny svým pojištěncům náklady na zdravotní péči v celé EU a i dalších státech. Stejně tak zahraniční pojišťovny hradí péči svým pojištěncům v České republice. Díky EU mají její občané nárok na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění kdekoliv v EU, mohou mít nárok na plnou péči ve státě bydliště, pokud jsou pojištěni mimo něj a také mohou cíleně vycestovat za zdravotní péčí do jiného členského státu. To vše na účet svojí zdravotní pojišťovny. Více informací zde. Jedním z důsledků unijních pravidel mimo jiné je, že zhruba 130000 osob žijících v ČR je pojištěno v jiném členském státě. Zpravidla se jedná o Čechy pracující mimo ČR a jejich rodinné příslušníky. Těmto osobám platí náklady na veškerou jejich zdravotní péči v ČR jejich zahraniční pojišťovny namísto pojišťoven českých. Jaké má přeshraniční poskytování péče finanční dopady pro zdravotní pojišťovny, může být v lecčems překvapivé.

Číst dál: Kladné...

Aktualizováno: 9. 3. 2021 8:30
Albánie Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

adr:      Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web:    
www.fsdksh.com.al/
tel:       +35542232815
fax:      +35542274953

Belgie Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)
adr:      Galileelaan 5/01, 1210 BRUXELLES
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    
http://www.riziv.be
tel:       +32 2 524 97 97
fax:     
MD:      0206653946
Bulharsko
 National Health Insurance Fund
adr:      1, Krichim Str., 1407 Sofia
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    
www.nhif.bg
tel:       +359 2 965 9116
fax:      +359 2 965 9124
MD:      121858220
Černá hora
 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
adr:      ul. Vaka Đurović b.b., 81000 Podgorica
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.fzocg.me
tel:       +382 (0)20 404 101
fax:      +382 (0)20 665 315
Dánsko Danish Patient Safety Authority -
Patients's Rights and International Health Insurance
adr:      Islands Brygge 67, 2300 Copenhagen S
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    www.stps.dk
tel:      +45 7228 6600
fax:     +45 7228 6601
MD:      22166
Estonsko  Eesti Haigekassa
adr:      Lastekodu 48, 10113 Tallinn
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    www.haigekassa.ee
tel:       +3726208430
fax:      +3726208449
MD:      0001
Finsko  Kansaneläkelaitos, Kansainvälisten asioiden keskus
adr:      Kauppamiehenkatu 4, 10 krs, 45100 Kouvola
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.kela.fi
tel:        +358206351808
fax:       +358206351982
MD:      0100094460
Francie  Centre de liaisons européennes
 et internationales de securité sociale
adr:      11, rue de la tour des Dames, 75436 PARIS CEDEX 09
e-mail:
web:      www.cleiss.fr
tel:        +33 1 45 26 33 41
fax:       +33 1 49 95 06 50
MD:       CLEISS0000
Francie (přeúčtování)
 Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE)
adr:      37 boulevard de la Paix - BP 20321, VANNES CEDEX 56021
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    
tel:        +33 2 97 68 42 17
fax:       +33 2 97 01 82 82
MD:       0156200000
Chorvatsko  Hrvatski zavod za zdrastveno osiguranje - direkcija
adr:      Margaretska 3, 10000 Zagreb
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.hzzo.hr
tel:       +385 1 4806 333
fax:      +385 1 4812 606
MD:      1001
Irsko  Health Service Executive
adr:      EU Regulations Office, St. Joseph's Hospital, Mulgrave St Limerick, Ireland
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.dohc.ie
tel:       +353 61 461227
fax:     
MD:      HSE-44
Island  Sjúkratryggingar Íslands
adr:      Laugavegur 114-118, 150 Reykjav¡k
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.sjukra.is
tel:        +354 5150000
fax:       +354 5150051
MD:       4804080550
Itálie  Ministero della salute DGRUERI ufficio II
adr:      Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.salute.gov.it
tel:        +39 06 59942645
fax:       +39 06 59942541
MD:       80500001
Kypr  Ministry of Health
adr:      1 Prodromou & 17 Chilonos Str., 1448 Nicosia
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.moh.gov.cy
tel:        +35722605300
fax:       +35722772234
MD:       1146507
Lichtenštejnsko Amt für Gesundheit (AG)
adr:      Äulestrasse 51, 9490 Vaduz
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.ag.llv.li
tel:        +423 236 73 40
fax:       +423 236 73 50
MD:       0001
Litva  Valstybinė ligonių kasa
adr:      Europos square 1, Vilnius LT-03505
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.vlk.lt
tel:        +37052364100
fax:       +37052364111
MD:       191351679
Lotyšsko  Nacionālais veselības dienests
adr:       Cēsu iela 31k-3, Rīga, LV-1012
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.vmnvd.gov.lv
tel:        +37180001234
fax:       +37167043701
MD:       0001
Lucembursko  Caisse Nationale de Santé
adr:      125, rue d'Esch, L 2980 Luxembourg
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.cns.lu
tel:        +352 2757 1
fax:       +352 2757 2758
MD:       0018
Maďarsko  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
adr:       Váci út 73/A, 1139 Budapest
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.neak.gov.hu
tel:        +3613501618
fax:       +3613501638
MD:        1000
Makedonie Health Insurance Fund of Macedonia (FZOM)
adr:        ul Makedonia bb, 1000 Skopje
e-mail:
web:       www.fzo.org.mk
tel:
fax:
Malta  Health Care Funding Directorate - EU Healthcare Entitlement Unit
adr:       St Lukes`Hospital, G`Mangia PTA 1010
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.ehealth.gov.mt
tel:        +35622992325
fax:      
MD:        35602
Německo  Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland
 (DVKA)
adr:      Pennefeldsweg 12c, 53177 Bonn
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.dvka.de
tel:        +49 228 9530-0
fax:       +49 228 9530-601
MD:       109910998
Nizozemí  CAK
adr:      Postbus 84030 Den Haag 2508 AA
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.hetcak.nl
tel:        +31 88 711 5551
fax:       +31 88 711 4500
MD:       9990
Norsko  Helfo
adr:      Postboks 2415 Tønsberg 3104
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.helfo.no
tel:        +47 23 32 70 30
fax:    
MD:       2303
Polsko  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
adr:      ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.nfz.gov.pl
tel:        +48225726000
fax:       +48225726330
MD:       CA17
Portugalsko  Instituto da Seguranca Social, IP, Unidade de Coordenacao Internacional
adr:      Av. 5 de Outubro, 175 - 9º, 1069-451 Lisbon
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.seg-social.pt
tel:       
fax:      
MD:      
Portugalsko
(přeúčtování)
 Administração Central do Sistema de Saúde
adr:      Parque de Saúde de Lisboa Edifício 16 Avenida do Brasil, 53 Lisboa 1700-063
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.acss.min-saude.pt
tel:        +351 217 925 800
fax:       +351 217 925 848
MD:       9000
Rakousko  Dachverband der österreichischen Sozialversicherung
adr:       Kundmanngasse 21, 1030 Wien
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.hauptverband.at
tel:        +43 1 71132-0
fax:       +43 711 32 3779
MD:        9900
Rumunsko  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
adr:      Calea Calarasilor 248, Bl.S19, District 3, 030618 Bucuresti
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.cnas.ro
tel:        +40372309270
fax:       +40372309231
MD:        90021
Řecko National Organization for Healthcare Services Provision
Division of International Affairs (EOPYY)
adr:       Apostolou Pavlou 12, Maroúsi 15123
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:      www.eopyy.gov.gr
tel:        +302108110701
fax:       +302108110710
MD:       10070002
Slovensko  Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou
adr:      Žellova 2, 82924 - Bratislava 25
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.udzs-sk.sk
tel:        +421 2 208 56 226
fax:       +421 2 593 11 371
MD:       9999
Slovinsko  Zavod za zdrastveno zavarovanje Slovenije
adr:      Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.zzzs.si
tel:       +386 1 30 77 200
fax:      +386 1 43 13 245
MD:       0100008
Srbsko  Institute for social insurance
adr:      Bulevar umetnosti 10, 11070 Beograd
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.zso.gov.rs
tel:        +381 11 201 74 97
fax:       +381 11 311 54 70
Španělsko  National Institute of Social Security - General Directorate
adr:       C/ Padre Damian 4, 28036 Madrid
e-mail:
web:      www.seg-social.es
tel:        +34915688300
fax:       +34915611051
MD:       6000
Švédsko  Försäkringskassan
adr:      Box 1164, 621 22 Visby
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.forsakringskassan.se
tel:        +46 771 524 524
fax:       +46 101 120 540
MD:       12600
Švýcarsko  Gemeinsame Einrichtung KVG
adr:      Industriestrasse 78, 4609 Olten
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.kvg.org
tel:        +41 (0)32 625 30 30
fax:      
MD:       09999
Tunisko  Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
adr:      12, Rue Abou Hamad El Ghazeli, Montplaisir, 1073 Tunis
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.cnam.nat.tn/index.jsp
tel:       
+216 71 104 200
fax:      
+216 71 104 350
Turecko  T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
 
Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü
 Yurtdişi Işçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
adr:      Mithatpaşa Cad. No: 7, 06437 SIHHIYE/ANKARA
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.ssk.gov.tr
tel:        +90 3 124312273
fax:       +90 3 124353214
Velká Británie  DWP - Overseas Healthcare Team
adr:      Durham House, Washington, Tyne and Wear, NE38 7SF
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     www.nhs.uk/NHSENGLAND/HEALTHCAREABROAD/Pages/Healthcareabroad.aspx
tel:        +44 191 218 1999
fax:       +44 191 225 2131

 

Aktualizováno: 1. 3. 2021 8:22

Český pojištěnec, který se rozhodne, že chce být léčen v zahraničí (třeba protože vyžaduje péči, která je v ČR špatně dostupná), má obecně na základě evropských předpisů dvě možnosti úhrady ze zdravotního pojištění. Základní rozdíl mezi variantami je v tom, jestli zdravotní pojišťovna uhradí jenom tolik, kolik by stejná péče stála v ČR, nebo tolik, kolik péče skutečně stojí v zahraničí.

Číst dál: ...

Aktualizováno: 25. 2. 2021 16:40

Na této stránce se dozvíte o možnostech plánovaného vycestování za zdravotními službami v rámci Evropské unie i dalších států, o tom, jaké jsou možnosti úhrady takové péče, jaké jsou administrativní postupy, jaká máte práva a povinnosti a také zde naleznete seznam zahraničních kontaktních míst a relevantní právní předpisy.

V případě doplňujících dotazů nás kontaktujte. Naše služby jsou bezplatné. Vaše dotazy zodpovíme zpravidla do konce pracovního týdne, nejdéle do třiceti dní. Písemně nás můžete kontaktovat v jakémkoliv úředním jazyce EU, odpovíme Vám však v češtině, slovenštině, nebo angličtině.

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Zpětná vazba

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:45

Před vycestováním za plánovanou zdravotní péčí do ČR se informujte u své zdravotní pojišťovny jaké jsou Vaše možnosti a jaké má Vaše ZP administrativní postupy.

Obecně existují následující možnosti:

1. pokud přicházíte z členského státu EU, kde jste pojištěn, máte ze zákona nárok na refundaci nákladů, vynaložených na plánovanou péči v ČR.

V takovém případě musíte náklady léčení v ČR nejdříve uhradit poskytovateli.
Nárok na dodatečnou refundaci je omezen do výše ceny, kterou by za stejnou péči uhradila vaše pojišťovna ve státě pojištění.

 • Před vycestováním do ČR byste se též měli informovat u své zdravotní pojišťovny, nebo Národního kontaktního místa, zda není refundace určitého typu péče dle zákonů vaší země podmíněna předchozím souhlasem pojišťovny, nebo zda není pro nárok na náhradu nutné doporučení lékaře příslušné odbornosti, nebo splnění jiné podmínky.
 • Před vycestováním se též u své pojišťovny můžete pokusit zjistit pravděpodobnou výši náhrady.

2. pokud přicházíte z některého ze států EU, ze státu EHP, Švýcarska, nebo státu, se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, můžete být na území ČR dokonce léčeni za stejných podmínek jako čeští pojištěnci.

To znamená, že náklady léčení uhradí českému poskytovateli česká zdravotní pojišťovna. Předpokladem je ovšem předchozí udělení souhlasu vaší veřejné zdravotní pojišťovny s vycestováním za péčí do ČR (osvědčení o souhlasu S2, nebo E112)

3.    pokud nejste pojištěn v některém ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo ve státě se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, negarantuje vám nárok na úhradu péče, nebo refundaci vynaložených nákladů žádný nadnárodní právní předpis.
Můžete mít ale nárok vyplývající ze soukromé pojistky, nebo může být nárok na refundaci nákladů do určité výše přiznáván národním předpisem státu vašeho pojištění. V případě zájmu o vycestování za péčí do ČR doporučujeme informovat se o případných nárocích na své zdravotní pojišťovně.

Podmínky poskytování péče v ČR

Poskytnutí péče, za kterou do ČR cíleně cestujete, je vždy vhodné předjednat s konkrétním cílovým poskytovatelem.

Z hlediska přístupu českého poskytovatele je rozhodující, zda:

1.    cestujete do ČR bez souhlasu Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
2.    cestujete do ČR se souhlasem Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
3.    zda jste pojištěncem některého ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo státu se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení

 • V případě, že nejste pojištěncem jednoho z těchto států, není garantováno, že musí být sjednaná cena péče stejná jako v případě českých občanů, samoplátců. Záleží na obchodním přístupu poskytovatele služeb.

 

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:44

Pokud cestujete do ČR se souhlasem Vaší veřejné zdravotní pojišťovny:

 • Okolnosti léčení (čas apod.) je vhodné předem dohodnout s českým poskytovatelem zdravotní péče
 • Je nutné se nejdříve obrátit na českou ZP, předložit osvědčení o souhlasu S2, nebo E112 a zde se výpomocně zaregistrovat. Bude Vám vystaveno tzv. Potvrzení o registraci s přiděleným českým číslem pojištěnce, které předložíte poskytovateli. Je možné se také předem dohodnout, že vám registraci zprostředkuje poskytovatel  
 • Samotné poskytnutí péče je v případě registrace u české ZP bez přímé úhrady. Z vlastních prostředků je nutné zaplatit pouze to, co by musel hradit i český pojištěnec (např. související služby nad rámec zdravotní péče, nebo případný regulační poplatek)

 

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:43

Pokud cestujete do ČR bez souhlasu Vaší veřejné zdravotní pojišťovny:

 • Je nutné předem dohodnout okolnosti léčení a shodnout se i na ceně zdravotní péče
 • Cena, účtovaná českým poskytovatelem musí být věcně přiměřená a stejná jako v případě českého občana samoplátce.
 • Péče je poskytována stejným způsobem a se stejnými právy a povinnostmi pacienta i poskytovatele, jako v případě českého občana.
 • O zaplacení péče musí být vystaveno potvrzení
 • Poskytovatelem musí být vystaven i přesný rozpis poskytnutých služeb

 

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:42

PRÁVA PACIENTA VE VZTAHU K LÉČBĚ:

Ve vztahu k léčbě platí, že pacient má v souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:

 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak - možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje např. na zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické záchranné služby pacienta převáží, nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčen aj.,
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče,
 • dále na
 1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
 2. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,
 3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem
  a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; toto neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.


PRÁVO PACIENTA NA INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU:

Pacient právo být poskytovatelem srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Tímto se rozumí poskytnutí údajů o

 • příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
 • účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
 • jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta,
 • další potřebné léčbě,
 • omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
 • možnosti
 1. vzdát se podání informace o zdravotním stavu (§ 32 zákona o zdravotních službách) a
 2. určit osoby, kterým má být podána informace o jeho zdravotním stavu nebo které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány (§ 32 a § 33 zákona o zdravotních službách), nebo naopak vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu kterékoliv osobě podle (§ 33 zákona o zdravotních službách).

Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.

Pacientovi nebo osobě určené pacientem musí být umožněno klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
 
SVOBODNÝ A INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S LÉČBOU:

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Pacient tedy musí mít dostatek informací pro to, aby se mohl rozhodnout, zda s navrhovanou léčbou bude souhlasit.
Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za

 1. svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
 2. informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách podle § 31 zákona o zdravotních službách; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podání informace vzdal podle § 32 odst. 1.

I přes náležité vysvětlení však může pacient potřebnou péči odmítnout – v takovém případě si o tom ošetřující lékař vyžádá písemné prohlášení (tzv. revers – jeho náležitosti stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci).

V žádném právním předpise sice není stanoveno, jaká doba by měla být pacientovi poskytnuta na rozmyšlenou, v zásadě ale platí, že čím je předpokládaný zákrok náročnější, tím delší by tato doba měla být. V některých případech souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotního výkonu musí mít písemnou formu (tj. jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví zákon o zdravotních službách nebo jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě zdravotnickým zařízením vyžádán). Obsahové náležitosti písemného souhlasu s poskytnutím zdravotního výkonu pak stanoví vyhláška o zdravotnické dokumentaci.

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb také odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

Pacient může rovněž pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit - jedná se institut tzv. "dříve vysloveného přání" dle § 36 zákona o zdravotních službách. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta a jeho platnost je 5 let. Nelze respektovat např. takové dříve vyslovené přání, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, nebo pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy mu jeho zdravotní stav neumožňuje souhlas vyslovit (čímž není dotčeno jeho dříve vyslovené přání), nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. Ze stejných důvodů lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům, a dále rovněž, jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, nebo pokud je u takové osoby podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.
 
PRÁVA PACIENTA VE VZTAHU KE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI:

Ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci má pacient v souladu s § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, rovněž právo:

 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu.
 • nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem
 • na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Pokud si pacient nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace provede poskytovatel péče ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Taková žádost se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede, nejlépe v písemné formě. Poskytovatel může za pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.
 • určit osobu, která může do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie. Určit takovou osobu může i zákonný zástupce pacienta.

O výše uvedených právech poučí pacienta nebo zákonného zástupce pacienta ošetřující lékař.
 
PRÁVO NA INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU ZEMŘELÉHO PACIENTA:

Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, byla-li provedena, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, na pořízení výpisů nebo kopií těchto dokumentů mají osoby blízké zemřelému pacientu, neurčil-li za svého života jinak, popřípadě další osoby určené pacientem jako osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.
 
ETICKÝ KODEX PRÁV PACIENTŮ:

V neposlední řadě, Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České republiky vypracovala a schválila kodex o právech pacientů, tzv. Etický kodex práv pacientů, který byl prohlášen za platný dnem 25. 2. 1992:

 • Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 • Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 • Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 • Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 • V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 • Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 • Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 • Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 • Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 • Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 • Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:42

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i